Helsetilsynet

Fra: Helsedirektoratet
Til: Oslo forsikring AS
Dato: 06.09.2010
Vår ref.: 10/297
Deres ref.: Pris for journal

Helsedirektoratet viser til brev av 14. april 2010 rettet til Statens helsetilsyn vedrørende ovennevnte. Henvendelsen ble oversendt direktoratet 30. april 2010 som rette vedkommende. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden.

Oslo Forsikring ønsker en vurdering av reglene for hva som er riktig maksimalpris å kreve av forsikringsselskapet når det i forbindelse med en yrkesskadeerstatningssak kreves kopi/utskrift av pasientjournal. Dette gjelder pasientjournaler ved sykehus. Det bes om at direktoratet vurderer betydningen av at innsynsretten avledes direkte fra pasienten selv gjennom fullmakt. Oslo Forsikring ønsker samtidig opplyst hvilke maksimalpriser som gjelder for de ulike aktører.

Utgangspunktet er at helsepersonell har taushetsplikt om folks legems-, sykdoms-, eller personlige forhold, jf. helsepersonelloven § 21. Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger gjøres kjent for den opplysningene direkte gjelder, eller for andre i den utstrekning den som har krav på taushet samtykker, jf. helsepersonelloven § 22. Dette innebærer at pasienten selv kan be om innsyn i pasientjournal, eller samtykke til at andre får innsyn.

Reglene om rett til innsyn i pasientjournal finnes i pasientrettighetsloven § 5-1 og journalforskriften § 11. Pasienten har rett til innsyn i journal med bilag, og har krav på kopi ved forespørsel. Når innsynsretten gjøres gjeldende, kan det ved utlevering av kopi eller utskrift av journal kreves betaling, jf. journalforskriften § 12. Betalingen skal ikke overstige det beløp som til enhver tid følger av gjeldende takster. Maksimalbeløpet er for tiden på 85 kroner. (1)

Rett til innsyn i journal etter pasientrettighetsloven § 5-1 vil også gjelde for en eventuell representant som opptrer på vegne av pasienten etter fullmakt. Maksimalbeløpet på 85 kroner gjelder også her. Etter direktoratets oppfatning vil forsikringsselskapet ikke være å anse som pasientens fullmektig, men en kontraktspart som får pasientens samtykke til å innhente opplysninger - og som ikke nødvendigvis vil opptre kun på vegne av pasientens interesse.

Forsikringsselskapet har ingen rett til innsyn i pasientjournal etter loven. Forsikringsselskapet vil kun få innsyn i (og kopi/utskrift av) pasientjournal dersom det er innhentet samtykke fra pasienten. Samtykket må være informert, slik at pasienten forstår hva samtykket innebærer og dets omfang. Hva gjelder betalingens størrelse, er ikke dette regulert i lov eller forskrift. Det vil derfor i praksis være opp til sykehusene hva de vil kreve av betaling.

Den norske legeforening og Finansnæringens Fellesorganisasjon har inngått en avtale, Honoraravtalen som gjelder for privatpraktiserende leger. Avtalen er kun velledende og de fastsatte honorarene er ikke bindende for partene og deres medlemmer. Avtalen gjelder ikke helseforetak eller andre sykehus, men det er ingenting i veien for at avtalen kan være veiledende også for disse.

Vennlig hilsen
Kristin Cordt-Hansen e.f.
avdelingsdirektør

Ane Marte Mariendal
førstekonsulent

Dokumenter godkjent elektronisk

Kopi:
Statens helsetilsyn

(1) Normaltariffen kapittel II bokstav B (takst 5)