Helsetilsynet

Fra: Helsedirektoratet
Til: Helse- og omsorgsdepartementet
Dato: 24.04.2009
Vår ref.: 09/52

Helsedirektoratet viser til vedlagte henvendelse fra Helsetilsynet datert 26. februar 2009.

Helsetilsynet tar opp spørsmålet om dekning av egenandel i forbindelse med helsehjelp etter pasientrettighetsloven kapittel 4 A -helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Helsetilsynet påpeker at spørsmålet oppstår i forhold til pasienter som ikke er innlagt i institusjon, og som gjennom tvangsvedtak er pålagt ulike typer undersøkelser eller behandling hos lege eller i poliklinikk/sykehus.

Spørsmålet om egenandeler og pasientbetaling er ikke behandlet i pasientrettighetsloven kapittel 4 A eller forarbeidene. Spørsmålet er heller ikke behandlet i folketrygdens regelverk om stønad til helsetjenester, jf. folketrygdloven kapittel 5 med tilhørende forskrifter om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege mv.

Som utgangspunkt legger direktoratet til grunn at helsehjelp med tvang ikke kan utløse betalingsplikt på pasientens side, i alle fall ikke uten klar hjemmel. Hvorvidt slik betalingsplikt bør innføres, kan imidlertid være etisk mer tvilsomt.

I den forbindelse vil vi bemerke at betaling av egenandel og pasientbetaling ikke praktiseres i forbindelse med psykisk helsehjelp til pasienter underlagt tvungent psykisk helsevern, enten pasienten er innlagt med eller uten døgnopphold. Også hensynet til likebehandling av pasienter som mottar helsehjelp under tvang, tilsier derfor at det ikke kreves egenandel/pasientbetaling for helsehjelp etter pasientrettighetsloven kapittel 4 A.

Av hensyn til ovennevnte og til klarhet/forutsigbarhet i helsetjenesten vdr. egenandeler og pasientbetaling i forbindelse med helsehjelp etter pasientrettighetsloven kapittel 4 A, ber direktoratet om at Helse- og omsorgsdepartementet vurderer å nedfelle bestemmelser om dette i relevant regelverk.

Vi antar det kan være aktuelt å vurdere slike bestemmelser innarbeidet i forskrifter gitt i medhold av folketrygdloven kapitte150m stønad til dekning av ulike former for helsehjelp, bl.a. forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege (25. juni 2008 nr. 714), og i forskrift om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak (19. desember 2007 nr. 1761).

Vi merker oss i den forbindelse at det i § 3 nr. 4 i førstnevnte og § 4 nr. 4 i sistnevnte forskrift er oppstilt bestemmelser om stønad/statlig dekning av egenandeler i visse tilfeller. Det gjelder blant annet ved behandling hvor pasientens tilstand er til hinder for at helseinstitusjonene kan innkreve egenandelen, for eksempel ved alvorlige sinnslidelser og akutte større skader (typiske tilfeller der helsehjelp ytes uten pasientens samtykke, ev. også under uttrykt motstand fra pasienten).

Vennlig hilsen

Ragnhild Castberg e.f.
avdelingsdirektør

Hanne Skui
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk

Vedlegg: Brev fra Statens helsetilsyn

Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.