Hopp til hovedinnhold

Helse- og omsorgsdepartementet viser til brev av 24. april 2009 vedrørende betaling av egenandeler for hjemmeboende pasienter som mottar behandling etter pasientrettighetsloven kapittel 4 A..

Departementet er også av den oppfatning av at det vil være urimelig om denne pasientgruppen skal betale egenandel for mottatt behandling..

I denne sammenhengen viser vi til forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege (25. juni 2008 nr. 714) § 3 nr. 4, forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak (19. desember 2007 nr. 1761) § 4 nr. 4 og forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter 27. juni 2003 nr. 959) § 4 nr. 4. I forskriftene som omtaler pasientenes betalingsplikt ved undersøkelse/behandling hos lege, i poliklinikk og ved laboratoriet/røntgenvirksomheter står følgende passus knyttet til når honorartakst (full dekning uten egendel) kan kreves for behandlingen: "... hvor pasientens tilstand er til hinder for å innkreve egenandelen, for eksempel ved alvorlige sinnslidelser, større akutte skader, bevisstløshet og dødsfall"..

Departementet tolker denne passusen dit hen at den aktuelle pasientgruppen allerede er unntatt fra å betale egenandeler for behandling hos lege, i poliklinikk og ved laboratorie-/røntgenundersøkelser. For å unngå uklarheter foreslår departementet likevel å utvide opplistingen i forskriftene på dette punktet. Med ikrafttredelse fra 1. juli 2010 vil nevnte forskrifter lyde:

"... hvor pasientens tilstand er til hinder for å innkreve egenandelen, for eksempel ved alvorlige sinnslidelser, behandling etter pasientrettighetsloven kapittel 4 A, større akutte skader, bevisstløshet og dødsfall".

Når det gjelder egenandeler ved gjennomføring av nødvendig tannbehandling uten pasientens samtykke antar departementet at dette neppe vil være en særlig aktuell problemstilling. Den aktuelle behandlingen, og den pasientgruppen behandlingen kunne vært aktuelt for, vil enten bli behandlet i offentlig spesialisthelsetjeneste (sykehus) eller de vil ha rett på vederlagsfri behandling gjennom tannhelsetjenesten i fylket. Følgelig ser vi ikke et behov for særskilte regler om dekning av egenandelsutgifter ved tannbehandling.

Departementet ber direktoratet vurdere om det er behov for å informere særskilt om ovennevnte endringer, og eventuelt gjennomføre egnende informasjonstiltak.

Med vennlig hilsen

Maren Skaset e.f.
avdelingsdirektør

Vegard Skaug
seniorrådgiver

Kopi: Statens helsetilsyn

Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.