Hopp til hovedinnhold

Vi viser til Pasient- og brukerombudets brev av 12. mai 2010 vedrørende fortolkning av pasientrettighetsloven (pasrl.) §§ 2-3 og 2-4.

Rett til valg av sykehus under langvarig behandling/rehabilitering

Ombudet spør om rett til sykehusvalg er begrenset til å gjelde ved hvert trinn i behandlingsforløpet, eller om retten også gjelder under forløpet av et trinn, f. eks. under rehabilitering, slik at pasienten kan velge/endre tidligere valg av sykehus under forløpet. Spørsmålet er særlig aktuelt under lange rehabiliteringsforløp.

Det rettslige grunnlaget for retten til fritt sykehusvalg finner vi pasrl. § 2-4. Gjennom forarbeidene og fortolkninger er det gjort klart at valgretten foreligger allerede når henvisningen foretas av legen og gjelder på alle trinn av behandlingen. Det vil si at pasienten for eksempel kan la seg undersøke ved ett sykehus, få utført en operasjon ved et annet sykehus og motta rehabilitering ved et tredje sykehus. At valgretten gjelder underveis i sykehusopphold ble slått fast i Ot. prp. nr. 63 (2002-2003). Der heter det i omtalen av gjeldende rett under pkt. 4.2.1: ”Pasienten kan også utøve valgretten mens behandlingen pågår. Det vil si at pasienten har rett til å skifte sykehus. I slike tilfeller må helsepersonell kunne vurdere om det er medisinsk forsvarlig å avbryte behandlingen”. Uttalelsen gjentas i Ot. prp. nr. 65 (2005-2006) pkt. 6.6.1 i omtalen av gjeldende rett: ”I den grad det er forsvarlig gjelder også valgretten underveis i et sykehusopphold.” Uttalelsene må forstås å gjelde sykehusvalg generelt; uavhengig av diagnose og under ulike deler av forløpet. Også hensynet til tilliten mellom pasient og helsevesen tilsier at valgretten i prinsippet må bestå også underveis på hvert trinn i behandlingsforløpet. Hvis pasienten mister denne tilliten under behandlingsforløpet, bør vedkommende ha rett til å henvende seg til annet sykehus.

Bytte av behandlingsinstitusjon midt under forløpet kan imidlertid ikke skje ubetinget. I tillegg til at et ev. bytte av behandlingsinstitusjon må kunne gjennomføres forsvarlig, jf. ovenfor, gjelder også de alminnelige begrensningene i rett til sykehusvalg underveis i forløpet. For det første har sykehuset anledning til å avvise pasienter som benytter seg av retten til fritt sykehusvalg når rettighetspasienter i egen region må prioriteres. For det andre kan sykehuset avvise pasienter som forsøker å velge et mer spesialisert behandlingsnivå enn den aktuelle henvisningen tilsier.

Behandlingsnivå

Ombudet ønsker også en redegjørelse for hva som menes med behandlingsnivå, og i hvilken grad dette begrenser pasientens rett til å velge sykehus.

Pasienten kan fritt velge sykehus, men har ikke rett til å velge behandlingsnivå. Dette følger av pasrl. § 2-4 annet ledd. At pasienten ikke har rett til å velge behandlingsnivå innebærer at pasienten ikke har rett til å velge mer spesialisert behandling enn det pasienten er henvist for, jf. her bl.a. Ot. prp. nr. 12 (1998-1999).

I praksis har dette vært forstått slik at pasienten ikke kan velge å la seg behandle på sykehus med høyere spesialiseringsnivå enn det vedkommende er henvist for. Dersom tilstanden tilsier utredning eller behandling på lokalsykehusnivå, kan pasienten ikke velge å få dette utført på regionsykehus. Ett og samme sykehus kan imidlertid ha både lokalsykehusfunksjon og mer spesialiserte funksjoner. Da må pasient som kun er henvist på lokalsykehusnivå kunne velge dette sykehuset, men vedkommende kan bare kreve behandling på dette nivået og ikke på et mer spesialisert nivå. Behandling på lokalsykehusnivå kan altså velges på alle sykehus som har lokalsykehusfunksjon på det aktuelle området, også på et regionsykehus dersom dette ivaretar en lokalsykehusfunksjon. Det fremgår også av Ot. prp. nr. 65 (2005-2006) pkt. 6.6.1 at en pasient ikke kan velge innleggelse på sengepost om vedkommende er henvist til poliklinisk behandling. Vi viser for øvrig til helsenorge.no/Velg behandlingssted

Øyeblikkelig hjelp og rett til fritt sykehusvalg

Videre ønsker ombudet om en klargjøring av begrensningen i fritt sykehusvalg i en øyeblikkelig hjelp-situasjon. Nærmere bestemt ønskes angivelse av en frist for når retten til fritt sykehusvalg inntrer etter at øyeblikkelig hjelp-fasen er overstått.

I Ot. prp. nr. 65 (2002-2006) heter det at retten til fritt sykehusvalg ikke gjelder i øyeblikkelig hjelp-situasjoner. Temaet synes ikke å være nærmere kommentert i forarbeidene. I rundskriv IS-12/2004 s. 19 heter det at ”Når øyeblikkelig hjelp situasjonen er opphørt, har imidlertid pasienten rett til fritt sykehusvalg på vanlig måte.” Det er ikke lagt inn noen ”tidsforsinkelse” her som legger opp til at pasienten først kan bruke valgretten én dag, to dager eller lignende etter at øyeblikkelig hjelp-situasjonen er opphørt.  Dersom pasienten allerede er innlagt som følge av øyeblikkelig hjelp-situasjonen blir det etter Helsedirektoratets syn et spørsmål om hvor raskt det er praktisk mulig og forsvarlig å få pasienten overført til valgte sykehus. Tilsvarende består pasientens valgrett dersom øyeblikkelig hjelp-situasjonen etter en faglig vurdering har opphørt, men sykehusinnleggelse deretter blir aktuelt. De vanlige begrensningene i fritt sykehusvalg vil imidlertid tre inn her som ellers, jf. ovenfor.

Vennlig hilsen

Kristin Cordt-Hansen e.f.
avdelingsdirektør

Hanne Skui
seniorrådgiver

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi: Alle Pasient- og brukerombudene