Helsetilsynet

Fra: Helsedirektoratet
Til: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Dato: 05.03.2010
Vår ref.: 10/1156

Vi viser til e-post datert 16. 02.2010 fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/Mona Parow.

Problemstillingen gjelder pasienter uten samtykkekompetanses om motsetter seg helsehjelp for flere ulike lidelser, for eksempel helsehjelp både i form av tannbehandling, gynekologisk undersøkelse, øre-nese-hals-undersøkelser, samt blodprøver i forbindelse med ytterligere lidelser. Spørsmålet er hvem som har vedtakskompetanse etter pasientrettighetsloven (pasl.) kapittel 4 A når det gjennomføres ulike former for helsehjelp for flere lidelser under èn og samme narkose.

Vi vil innledningsvis bemerke at hvis det er faglig forsvarlig og praktisk gjennomførbart ser vi at det kan være en fordel for pasienten at han/hun får gjennomført helsehjelpen under èn narkose, framfor å bli lagt i narkose flere ganger.

Hva gjelder vedtakskompetansen i slike tilfeller, gjelder det samme utgangspunktet som i tilfellene der det kun ytes helsehjelp for én lidelse under narkosen, dvs, at det
helsepersonell som er ansvarlig for helsehjelpen fatter vedtaket, jf. pasl. § 4 A-5 første ledd. Der flere er ansvarlig for ulike typer helsehjelp under én narkose, for eksempel både tannbehandling og øre-nese-hals-undersøkelse, vil både tannlegen som skal utføre tannbehandlingen og øre-nese-halse-lege som skal undersøke øret, måtte fatte hvert sitt vedtak. De må hver for seg undersøke at vilkårene for å gjennomføre de respektive behandlingene med tvangstiltak (her: narkosen) er tilstede. Tannlegen må samrå seg med ev. henvisende tannlege, mens øre-nese-hals-lege må samrå seg med henvisende allmennlege. Ofte vil henvisende instans kunne bidra til å forberede vedtaket, bl.a. vil disse gjerne måtte bidra med opplysninger om tillitskapende tiltak som har vært forsøkt. I tillegg må de begge samrå seg med anestesilege slik at begge undersøkelser/behandling er gjennomføres forsvarlig — dette vil for så vidt ikke være annerledes om helsehjelpen blir utført på en pasient som samtykker til at begge tiltakene skjer under en og samme narkose.

Vi ser at en løsning med to/flere ulike vedtaksfattere kan virke mer tungvint enn en løsning der fastlegen fatter vedtakene og koordinerer disse, som skissert i e-posten av 16. februar. En løsning der fastlegen fatter vedtaket mens spesialister i spesialisthelsetjenestene r ansvarlig for og gjennomfører helsehjelpen og tvangstiltakene, er imidlertid ikke i tråd med lovens ordlyd eller forarbeidene.

Hva gjelder spørsmålet om å ta blodprøver for andre lidelser for eksempel under narkose i forbindelse med en tannbehandling, antar vi at tannlegen kan utføre dette på grunnlag av et vedtak forberedt av fastlegen, dersom tannlegen ellers finner dette forsvarlig.

Vennlig hilsen

Kristin Cordt-Hansen e.f.
avdelingsdirektør

Hanne Skui
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi:
Statens helsetilsyn     Postboks 8128 Dep     0032 OSLO

Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.