Helsetilsynet

Halvorsen M. Pasientrettighetsloven. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121:104 Fulltekst