Hopp til hovedinnhold

Det vises til brev av 12. februar 2013, der Fylkesmannen i Rogaland ber om
Helsedirektoratets vurdering av hvorvidt pasienter har muligheten til å sperre journalen sin fremover i tid, det vil si at pasienten på forhånd ønsker å sperre opplysninger som ennå ikke er nedtegnet i journal.

Retten til å motsette seg innsyn/sperre opplysninger i journal mot innsyn, følger både av helsepersonelloven §§ 25 og 45, og av pasient- og brukerrettighetsloven § 5-3. Det følger av bestemmelsene at pasienten har rett til å nekte informasjonsutveksling mellom helsepersonell, selv om opplysningene er nødvendige for å yte helsehjelp. Kun dersom tungtveiende grunner taler for det kan utlevering allikevel skje.

Direktoratet er av den oppfatning at bestemmelsene innebærer at pasienten både gis rett til å sperre enkelte opplysninger, og til å sperre hele eller deler av journalen mot at enkelte helsepersonell gis innsyn. Vi er videre av den oppfatning at pasienten både i den konkrete situasjon kan motsette seg at helsepersonell gis innsyn, og at pasienten på forhånd har rett til å sperre hele eller deler av journalen for innsyn for enkelte helsepersonell eller grupper av helsepersonell. Videre mener vi at pasientens rett til å sperre også omfatter opplysninger som nedtegnes i journal fremover i tid. Dersom pasienten på et gitt tidspunkt sperrer journalen mot at for eksempel enkelte helsepersonell gis innsyn, vil sperringen også omfatte opplysninger som nedtegnes etter dette tidspunkt. Sperringen vil gjelde inntil pasienten gir beskjed om at den skal opphøre.

Vi er således enig med Fylkesmannen i Rogaland i at regelverket også åpner for at pasienter kan foreta sperring på opplysninger som nedtegnes fremover i tid.

Vennlig hilsen

Hanne Skui e.f.
seniorrådgiver

Elisabeth Sagedal
seniorrådgiver


Dokumentet er godkjent elektronisk