Hopp til hovedinnhold

Tidligere publiserte tolkningsuttalelser kan fås ved henvendelse til nettredaksjonen. 

Rundskrivet inneholder merknader til bestemmelsene i loven og tilhørende forskrifter. Merknadene er en fortolkning og presisering av hvordan politiske myndigheter og overordnet forvaltningsmyndighet ønsker at bestemmelsene skal forstås og praktiseres.

Det nye rundskrivet erstatter alle tidligere rundskriv og tolkningsuttalelser om de sosiale tjenestene som lå i sosialtjenesteloven fra 1991.

Eventuelle ‘samarbeidsrundskriv’ vil fortsatt gjelde. Hvis noe er uklart eller ved tvil, så må det rettes en henvendelse til Arbeids- og velferdsdirektoratet for uttalelse/tolkning.

Personvern og dokumentasjon

Dokumentasjonskrav etter sosialtjenesteloven (Plikten til å realitetsbehandle en sak som er mangelfullt dokumentert). 2005 Sivilombudsmannens uttalelse 2005/390

Taushetsplikt overfor sosialkontorene ved utbetaling av voldsoffererstatning 1995

Økonomisk stønad

Stønad til livsopphold under videregående opplæring for voksne - barns behov Sivilombudsmannen 2. juli 2013