Hopp til hovedinnhold

Det vises til Deres brev 3. mars 1995 som dessverre var blitt forlagt her.

Det har derfor tatt så vidt lang tid før De har fått svar på Deres henvendelse.

Etter lov 13. desember 1991 nr 81 om sosiale tjenester mv § 8-5 annet ledd avgjøres spørsmålet om sosialtjenesten kan kreve opplysninger fra andre offentlige organer etter de taushetspliktbestemmelsene som gjelder for avgiverorganet.

Utbetaling av erstatning gjelder søkers økonomiske forhold. Opplysningene vil derfor som hovedregel være "personlige forhold" som er belagt med taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr 1. Etter § 13 b første ledd nr 5 er taushetsplikten imidlertid ikke til hinder for at opplysninger i visse tilfeller gis til andre forvaltningsorgan. Det er bl a adgang til å gi opplysninger om en persons forbindelse med organet og den avgjørelse som er truffet. Når vedtak foreligger, kan følgelig fylkesmannen informere sosialtjenesten om at det er ytet voldsoffererstatning og erstatningens størrelse.

Bestemmelsen gir adgang, men ingen plikt til å formidle opplysningene av eget tiltak. Som opplyst i Deres brev kan det være tilfeldig om det fremgår at søker er sosialklient. Av hensyn til likebehandling såvel innad i det enkelte fylket som i forhold til andre fylker, ber Justisdepartementet om at fylkesmannen ikke gir slike opplysninger av eget tiltak.

Gjenpart av dette brever sendt øvrige fylkesmenn til orientering.

Etter fullmakt

Anne K Herse
underdirektør


Tove Merete Voldbæk
Førstekonsulent

Saksbehandler: Tove Merete Voldbæk, tlf. 22 24 54 63

Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.