Hopp til hovedinnhold

Det vises til tidligere utsendt Rundskriv IS-17/2005 datert 18.10.05.

Sivilombudsmannen har i uttalelse sak 2005/390 til Sosial- og helsedirektoratet blant  annet kommentert hvorvidt sosialtjenesten skal realitetsbehandle eller eventuelt avvise en søknad der dokumentasjonen er mangelfull. Det siteres fra uttalelsen s. 4:  "Generelt mener jeg imidlertid at det må være mest nærliggende å realitetsbehandle slike saker... ".

Til orientering sendes Sivilombudsmannens uttalelse vedlagt dette brev til alle landets fylkesmenn.

Med vennlig hilsen
Øystein Olsen
avdelingsdirektør


Tone Giske
rådgiver

Sivilombudsmannen

Sosial- og helsedirektoratet


2005/390 05/3165 Bente Kristiansen

10.11.2005


DOKUMENTASJONSKRAV ETTER SOSIALTJENESTELOVEN


Det vises til tidligere korrespondanse, sist direktoratets brev 24. oktober 2005. .

Vedlagt følger ombudsmannens uttalelse i saken i dag. For ombudsmannen

Vedlegg  Sak: 2005/390 Publisert i Sivilombudsmannens årsrapport 2005 side 192 (pdf).

 

Dokumentasjonskrav etter Sosialtjenesteloven


Enkelte spørsmål knyttet til krav om dokumentasjon i saker etter sosialtjenesteloven har herfra vært tatt opp med Sosial- og helsedirektoratet.

Jeg har tatt direktoratets redegjørelse til etterretning, og har bare en mindre merknad til redegjørelsen om behandlingen av saker som blir avvist av sosialkontorene på grunn av manglende dokumentasjon.

Bakgrunnen for saken

Det er i kapittel 5 i sosialtjenesteloven 13. desember 1991 nr. 81 gitt regler om økonomisk stønad til livsopphold mv. For at en søker skal kunne få slik stønad, må det sannsynliggjøres at vilkårene er oppfylt. Sosialkontorene vil i den forbindelse regelmessig stille krav om dokumentasjon, som grunnlag for behandlingen av kravet om ytelse. På bakgrunn av erfaringer ombudsmannen har fått ved behandlingen av enkeltsaker og omtale i media, ble det funnet grunn til å ta opp med direktoratet enkelte spørsmål knyttet til krav om dokumentasjon.

Undersøkelser i saken herfra

Direktoratet ble tilskrevet herfra i brev 3. juni 2005 og bedt om å redegjøre for følgende:

«1. Det bes opplyst om det foreligger en samlet omtale av spørsmål knyttet til krav om dokumentasjon, i rundskriv eller retningslinjer. Mener Sosial- og helsedirektoratet eventuelt at det er behov for en klargjøring?

2. I klager til ombudsmannen og ellers er det enkelte særskilte spørsmål som har vært reist I Helse- og sosialombudet i Oslos årsmelding for 2004 er omtalt praksis om krav til .I. dokumentasjon i nødhjelpssaker, se vedlagte utdrag side 20-21 i meldingen. Det bes opplyst om det er gitt retningslinjer om dette og om direktoratets syn på om det er behov for det.

3. I Sosial- og helsedirektoratets rundskriv IS-612004 er tildeling og utmåling av økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven til samboere omtalt. Det bes redegjort for direktoratets erfaringer med om det har voldt problemer med kravene til dokumentasjon i disse sakene, for eksempel med dokumentasjon for at man faktisk ikke blir forsørget eller at man ikke lenger bor sammen. Som eksempel på det siste, kan vises til en sak som har vært til behandling her. I tillegg til krav om registrering i folkeregister og fremleggelse av husleiekontrakt, ble det stilt krav om at ekssamboer avga en erklæring om at partene ikke lenger bodde sammen. Ekssamboeren ville ikke gi en slik erklæring. Spørsmål om medvirkning fra tredjemann vil for øvrig også kunne oppstå i andre sammenhenger, og det bes redegjort for eventuelle erfaringer direktoratet måtte ha om dette.

4. Det siste forholdet det er funnet grunn til å ta opp med direktoratet, er sosialtjenestens behandling av saker der den fremlagte dokumentasjon ikke anses å være tilstrekkelig. Ombudsmannen har mottatt klager som viser at en del slike saker blir avvist av sosialkontorene uten å bli realitetsbehandlet. Det blir med andre ord ikke tatt stilling til et krav om ytelse, under henvisning til manglende fremlagt dokumentasjon. Det bemerkes at det ofte formuleres som «vilkår» om at bestemt dokumentasjon fremlegges, mens det her forutsettes at det ikke er snakk om «vilkår» etter sosialtjenesteloven § 5-3.•. Det bes om direktoratets syn på en slik fremgangsmåte, og om det er et behov for klargjøring overfor kommunene.»

Direktoratet svarte i brev 24. oktober 2005:
«Sosial- og helsedirektoratet har 18.10.05 sendt ut Rundskriv lS-17/2005 (se vedlegg) til landets kommuner og fylkesmenn. Rundskrivet inneholder presiseringer til rundskriv IS-6/2004 vedrørende tildeling og utmåling av økonomisk sosialstønad til samboere. Det nye rundskrivet omhandler bl.a. hvilke krav som kan stilles til dokumentasjon når samboere søker sosialhjelp.

Direktoratet besvarer problemstillingene ut fra Sivilombudsmannens nummerering.

1. Det foreligger ingen samlet omtale av spørsmål knyttet til krav om dokumentasjon i rundskriv eller retningslinjer. Det kan imidlertid vises til rundskriv U-4/2003 fra daværende Sosialdepartementet som omhandler sosialtjenestens adgang til å kreve kontoutskrift fremlagt ved behandling av søknad om økonomisk sosial stønad. Rundskrivet har presisert at dokumentasjonen må være relevant for sosialtjenestens behandling av saken. Kravet til fremvisning av dokumentasjon på inntekter og utgifter har nær sammenheng med lovens subsidiære karakter. Alle aktuelle muligheter til egen forsørgelse skal utnyttes før det eventuelt ytes sosial stønad. I rundskriv I-34/2001 fra daværende Sosial- og helsedepartementet fremgår at den enkeltes behov alltid må vurderes konkret i forhold til de utgifter vedkommende opplyser å ha, og som naturlig nok må dokumenteres så langt råd er. Direktoratet har på nåværende tidspunkt ingen konkrete planer om å gi ut nye retningslinjer for krav til dokumentasjon ved søknad om sosialhjelp, men vi vil ta problemstillingen med i videre arbeid. Det pågår omfattende utredninger rundt ulike reformer som Nav og Bernt-utvalgets forslag. Direktoratet avventer hva som vil følge av de ulike reformforslagene,

2. Når det gjelder krav om dokumentasjon i nødhjelpssaker, har departementet i rundskriv 1-34/2001 uttalt at en søknad om akutt hjelp må vurderes raskt, ofte samme dag som den er mottatt. Dette innebærer at sosialtjenesten ikke kan undersøke saken like grundig som ved ordinære søknader. Det kan bl.a. medføre at stønad må ytes før alle utgifter og inntekter er dokumentert. For øvrig kan det vises til vårt svar under pkt. 1.

3. Det vises til direktoratets nye rundskriv når det gjelder dokumentasjon fra tredjemann, her samboer. Tilbakemeldinger vi har fått fra kommuner, fylkesmenn osv. viser at det har voldt problemer med dokumentasjon i disse sakene. Disse henvendelsene er hovedårsaken til at vi gir ut et nytt rundskriv.

4. Det kan enkelte ganger være tvilsomt når en søknad skal realitetsbehandles eller avvises. Det er imidlertid klart at begge typer vedtak er enkeltvedtak og kan påklages. Vedtaket vil derfor uansett kunne overprøves av klageinstansen. Det må vurderes i det enkelte tilfelle hvorvidt mangelfull dokumentasjon skal føre til at en søknad om sosialhjelp skal avvises i stedet for å bli realitetsbehandlet. Det vil kunne bero på hvilken dokumentasjon som mangler, og hvorvidt sosialtjenesten er i stand til å vurdere søkerens økonomiske situasjon med de opplysninger som foreligger. Grunnlaget for stønad etter sosialtjenesteloven §§ 5-1 og 5-2 innebærer at det er nødvendig med opplysninger om søkerens inntekter og utgifter. Dersom det ikke er mulig å ta stilling til om vilkårene i §§ 5-1 og 5-2 er oppfylt, mener direktoratet at søknaden i noen tilfeller vil kunne avvises i et enkeltvedtak, jf. fvl. § 2 tredje ledd. Det må opplyses i vedtaket at det kan påklages til fylkesmannen.

Som Sivilombudsmannen påpeker, blir krav om dokumentasjon i en del saker formulert som vilkår etter sosialtjenesteloven § 5-3. Direktoratet er enig i at dette ikke er egentlige vilkår etter nevnte bestemmelse, men en forutsetning for å få saken så godt opplyst som mulig etter fvl. § 17. Vilkår etter § 5-3 kan settes i tilknytning til en ytelse. Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket, og ikke urimelig begrense stønadsmottakerens handle- eller valgfrihet».

Mine merknader

Direktoratets redegjørelse gir en nyttig gjennomgang av spørsmål knyttet til dokumentasjon i saker om stønad etter sosialtjenesteloven og gir i hovedsak ikke grunn til merknader fra min side. Jeg viser også til at direktoratet 18. oktober 2005 har gitt ut tilleggsrundskriv IS-17/2005, med en presisering av rundskriv IS-6/2004 om tildeling og utmåling av økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven til samboere. Ett punkt i redegjørelsen har jeg likevel funnet grunn til å kommentere nærmere.
Direktoratet legger i punkt 4 i sitt svar til grunn at det enkelte ganger kan være tvilsomt når en søknad om stønad etter sosialtjenesteloven skal realitetsbehandles eller avvises. Videre legger direktoratet til grunn at dersom det ikke er mulig å ta stilling til om vilkårene i §§ 5-1 og 5-:2 er oppfylt, vil søknaden i noen tilfeller kunne avvises i et enkeltvedtak.

I saker som har vært til behandling her, har det i enkelte tilfeller forekommet at saker som ligger slik an som beskrevet av direktoratet, ikke har blitt behandlet av sosialtjenesten, i den forstand at det ikke er truffet skriftlig vedtak. Jeg er enig med direktoratet i at en slik fremgangsmåte ikke er korrekt. Selv om etterspurt dokumentasjon ikke foreligger, må sosialtjenesten ta stilling til søknaden, og det må fattes et vedtak. Foreligger det ikke tilstrekkelig dokumentasjon, vil resultatet kunne bli at søknaden avslås, fordi det ikke er mulig å ta stilling til om vilkårene for en ytelse er oppfylt. Direktoratet mener også at det vil kunne forekomme tilfeller der en søknad skal avvises, slik at det forankres i et formelt avvisningsvedtak. Det er ikke gitt eksempler på når en slik situasjon kan anses å foreligge.


Det er vanskelig å utelukke at det kan forekomme tilfeller hvor avvisning er det korrekte. Generelt mener jeg imidlertid at det må være mest nærliggende å realitetsbehandle slike saker og viser til det som fremkommer i avsnittet ovenfor. Avvisningsvedtak benyttes særlig i saker der det foreligger formelle hindringer for behandlingen. Et eksempel kan være at det fremmes søknad på vegne av andre, uten at det er gitt fullmakt.

Det har i noen klagesaker hit vært hevdet at sosialtjenesten treffer muntlige vedtak. Det er viktig å understreke at det også når dokumentasjonen anses utilstrekkelig, skal treffes et skriftlig vedtak, enten konklusjonen er avslag eller avvisning.

Oslo, 10. november2005
Arne Fliflet

Dette brevet er skannet inn og publisert av Statens helsetilsyn. På grunn av produksjonsformen kan det forekomme mindre trykkfeil og lignende i teksten. Gi gjerne beskjed til nettredaksjonen om du oppdager feil.