Helsetilsynet

Som part i saken får du alle rettigheter etter forvaltningslovens
regler. De  viktigste av disse er at du har rett til informasjon i
saken, rett til å se sakens dokumenter og rett til å uttale deg. Du har
også rett til å få en begrunnelse for fylkesmannens avgjørelse.