Hopp til hovedinnhold

Foreldre kan av ulike grunner komme i en situasjon der de har behov for hjelp til å gi sine barn nødvendig omsorg. Det er barneverntjenesten i kommunen som skal undersøke om det er forhold i familien som gjør det nødvendig med hjelp fra barneverntjenesten. Barneverntjenesten skal etter loven sørge for å sette inn tiltak når barn på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det. At barn har et særlig behov betyr at barnet har et hjelpebehov som er større enn det som er vanlig for barn på samme alder. Slike særlige behov kan skyldes sykdom, familiekonflikter, dårlige boligforhold el. Barneverntjenesten kan i samråd med barnet og familien sette inn tiltak for en begrenset periode. Det kan være tiltak som tar sikte på å øke foreldrekompetansen gjennom veiledning, slik at foreldrene får hjelp til utføre omsorgsoppgavene på en måte som gir en positiv utvikling hos barnet. Videre kan barnevernet sette inn tiltak for å kompensere mangler i omsorgen, slik at barnet får nødvendig stimulering og deltagelse i aktiviteter.

Når behovet for hjelp ikke kan løses på andre måter, kan barneverntjenesten med samtykke fra foreldrene formidle plass i fosterhjem, foreldre/barn tiltak eller institusjon.

Du kan lese mer om aktuelle hjelpetiltak, Bufdir