Hopp til hovedinnhold

Avgjørelsene i saker hvor du har klagerett treffes som hovedregel som enkeltvedtak (heretter vedtak) etter forvaltningsloven. Part i en barnevernssak er den en avgjørelse retter seg mot eller saken ellers direkte gjelder. Parter i en barnevernssak vil først og fremst være deg og dine foreldre.

Barn og unge:

Du har som regel ingen selvstendig klagerett hvis du er under 15 år, men du har alltid rett til å uttale deg. Barneverntjenesten skal gi deg mulighet til å medvirke i saken din, og legge til rette for samtaler med deg. Barneverntjenesten skal informere og gi deg som har fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter anledning til å uttale seg før de tar en avgjørelse. Når du har uttalt deg, skal statsforvalteren ta din mening med i vurderingen av hva som skal skje videre i saken.

Hvis klagen gjelder tiltak for deg med atferdsvansker regnes du alltid som part i saken, selv om du er under 15 år.

Hvis du er over 15 år kan du klage på avgjørelser barneverntjenesten har truffet i saken.

Når du bor på institusjon

Oppholder du deg i barneverninstitusjon, har du alltid klagerett på institusjonens vedtak om inngrep i rettighetene dine eller bruk av tvang.

Din rett til å klage, påvirker ikke foreldre dine sin rett til å klage på samme forhold.

Foreldre:

Foreldre kan ha foreldreansvar sammen, eller en av dere kan ha det alene. Hvis du har foreldreansvar og den daglige omsorgen for barnet ditt, har du klagerett på barnevernets vedtak om hjelpetiltak. Hvis du som foreldre har foreldreansvar, men ikke den daglige omsorgen for barnet ditt, vil du som utgangspunkt ikke ha klagerett på hjelpetiltak som iverksettes hos den som har den daglige omsorgen.  

Når barnet ditt bor på institusjon

Har du foreldreansvar kan du klage dersom du mener at institusjonen har gjort ulovlige inngrep i ditt barns rettigheter eller det er brukt ulovlig tvang. Klageretten gjelder selv om barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barnet ditt eller barnet er bor der på grunnlag av sin atferdsproblematikk.