Helsetilsynet

Selv om du ikke har rett til å klage på fylkesmannens avgjørelse til en
overordnet myndighet, har du adgang til å anlegge sak for domstolene. Du
kan også be om en uttalelse fra Sivilombudsmannen dersom du mener at
fylkesmannen har gjort feil i saken. Sivilombudsmannen fører kontroll
med stat og kommunen.