Hopp til hovedinnhold

barns medvirkning illustrasjon

Når du som barn eller ungdom får hjelp fra barnevernet, har du rett til å medvirke i alle forhold som vedrører deg etter barnevernloven. Medvirkningen er en prosess som skal utøves under hele sakens forløp, og alle instanser i barnevernet er forpliktet til å legge til rette for at du kan medvirke.

Retten til å medvirke betyr at du skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon. Du har rett på tilpasset informasjon om alle situasjoner som du kan uttrykke dine synspunkter om, om saken og din egen situasjon, tjenestetilbud, dine rettigheter og hvilke valg og beslutninger som må treffes og konsekvensene av disse. Informasjonen må være god nok til at du skal kunne vite hva du kan uttale deg om.

Du har rett til fritt å gi uttrykk for dine synspunkter.  Dette innebærer at du kan medvirke ved å uttrykke din forståelse, dine valg og ønsker både gjennom verbal og ikke-verbal kommunikasjon. Du har rett, men ingen plikt til å medvirke og du skal ikke utsettes for press til å medvirke.

Du skal bli lyttet til, og dine synspunkter skal vektlegges i samsvar med din alder og modenhet.

Barns selvbestemmelsesrett

Tekst

Videoen viser barn og ungdom i forskjellige situasjoner. Tekst om rett til selvbestemmelse er lagt på videoen og bildene med musikk.

Når du har fylt 16 år, har du rett til selv å bestemme om du skal motta helsehjelp. Er du under 16 år, bestemmer i hovedsak foreldrene eller andre med foreldreansvaret. Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barn under 16 år, er det barneverntjenesten som har retten til å samtykke til helsehjelp.

Når du under 16 år og det er aktuelt for foreldre og eventuelle andre med foreldreansvaret å samtykke ved spørsmål om helsehjelp, har du alt etter din utvikling og modenhet, rett til å uttale deg før de gir sitt samtykke. Dersom du er fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva du mener, og i visse tilfeller kan du også få rett til å bestemme. Når du har fylt 7 år, og når du fra en tidligere alder er i stand til å danne egne meninger om det samtykket dreier seg om, skal du alltid få si din mening. Det skal legges økende vekt på hva du mener ut fra din alder og modenhet.

Dersom du er fylt 16 år, har du rett til å klage på ikke å ha fått ivaretatt din rett til å bestemme. Er du fylt 12 år, kan du klage på ikke å ha fått uttalt deg.