Hopp til hovedinnhold

barnevern nødvendige tjenester illustrasjon

Du har som barn og ungdom rett til nødvendig hjelp og tiltak fra barnevernet. Retten til hjelp gjelder de tiltakene som barnevernet er forpliktet til å gi deg etter barnevernloven. Formålet barnevernloven er å sikre hjelp, omsorg og beskyttelse til barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling.

For å finne ut om du har krav på hjelp og hvilken hjelp du trenger, må barnevernet gjøre en konkret vurdering av ditt behov og din situasjon opp mot de vilkårene barnevernloven setter for tiltaket. Barnevernet må også vurdere om hjelpen forsvarlig og til barnets beste. Barnevernet må vurdere dine synspunkter når de beslutter om du har behov for hjelp og hvilken hjelp du har behov for, og de er forpliktet til å gi deg hjelpen i rett tid, og med et forsvarlig omfang og innhold.

Retten til barneverntiltak gjelder både akutte og langvarige tiltak. Forskjellige typer tiltak og hjelp kan være aktuelt, som for eksempel hjelpetiltak som råd og veiledning til familien din, besøks- og avlastningshjem, støttekontakt, støtte til ferie. Det kan også være aktuelt med mer inngripende tiltak, som at du flytter i fosterhjem eller barneverninstitusjon.