Helsetilsynet

barns medvirkning illustrasjon

Deler av befolkningen har rett til nødvendig tannhelsehjelp. Plikt til å gi tannhelsetjenestene har fylkeskommunen der de berettigede bor eller midlertidig oppholder seg. Din rett avhenger i utgangspunktet av om du tilhører noen av disse gruppene:

  • barn og ungdom fra fødsel og fram til det året de fyller 18
  • psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
  • grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
  • og ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret.

Retten gjelder bare de nevnte gruppene, i prioritert rekkefølge som nevnt, og så langt fylkeskommunen har satt av ressurser til å yte hjelp. Om du har rett til tannhelsehjelp er dermed avhengig av om du befinner deg innenfor de prioriterte gruppene, innen hvilken av disse du befinner deg, og om fylkeskommunen har satt av nok midler til tannhelsehjelp.

Hvis du ikke mottar tannhelsehjelp, kan du klage med den begrunnelse at du tilhører en prioritert gruppe, og eventuelt vise til at andre som tilhører denne gruppen mottar hjelp.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?