Hopp til hovedinnhold

rettigheter illustrasjon

Du har rett til øyeblikkelig hjelp fra den kommunen du oppholder deg i, når hjelpen er påtrengende nødvendig, dvs. for å avverge fare for akutt dødsfall, akutt betydelig helsetap eller avhjelpe alvorlige smertetilstander. Til å yte slik hjelp skal kommunen ha legevaktordning, heldøgns akutt medisinsk beredskap og medisinsk nødmeldetjeneste. Kommunen skal også sørge for døgnopphold til pasienter og brukere som har behov for øyeblikkelig hjelp, så langt kommunen kan gi forsvarlig hjelp.

Du har rett til øyeblikkelig hjelp fra spesialisthelsetjenesten (staten) når det må antas at hjelp fra sykehus eller fødeinstitusjon er påtrengende nødvendig for å avverge fare for akutt dødsfall, akutt betydelig helsetap eller alvorlige smertetilstander. For å gi slik hjelp, skal spesialisthelsetjenesten foruten å tilby akuttmedisinsk beredskap, forestå medisinsk nødmeldetjeneste, luftambulansetjeneste og ambulansetjeneste med bil og eventuelt med båt.

Om du trenger øyeblikkelig hjelp eller ikke, er en faglig beslutning som fattes av helsepersonell på vegne av kommunen eller staten. Deres avgjørelse kan du klage på.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?