rettigheter illustrasjon

Dersom du mottar langvarige og koordinerte helsetjenester fra flere tjenesteytere, eller komplekse tjenester i sykehus, har du rett til at helsetjenesten lager en samordnet individuell plan for hjelpen. Planen skal angi hvilken behandling og hvilke tjenester og tiltak ellers du kan forvente å få til hvilken tid, og hvem som skal ta seg av de enkelte av oppgavene.

Planen skal gjelde tjenester du får etter både, helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernloven. Planen skal slik avspeile det faglige samarbeid som skal foregå mellom de ulike delene av helsetjenesten. Det skal være oppnevnt en koordinator til å samordne tjenestene. Også andre deler av den offentlige velferdstjenesten kan involveres i slike planer.

Du kan klage på at du ikke har fått innvilget en individuell plan. Og du kan klage på at den ikke er laget. Men retten til å klage går ikke lenger enn til å kreve å få oppfylt behandling, tjenester og tiltak ellers i en som du har rett til etter reglene om nødvendig helsehjelp. Mener du at tiltak i planen som faller inn under nødvendig hjelp ikke blir gjennomført, kan du klage på avgjørelsen.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?