Hopp til hovedinnhold

Dersom du mener dine rettigheter er satt til side i forbindelse med psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten, er kontrollkommisjonen for den aktuelle helseinstitusjonen den rette klageinstansen. Unntak gjelder vedtak om tvangsbehandling med medikamenter eller annen form for tvangsbehandling. For slike vedtak er statsforvalteren klageinstans. 

Dersom du som rusmiddelavhengig mener å være utsatt for tvangsvedtak fra Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som ikke er rettmessig, kan du bringe saken inn for tingretten.

Dersom du mener å ha krav på erstatning for skader som er påført av helsetjenesten, er det Norsk Pasientskadeerstatning du skal henvende deg til. Vedtak i Norsk pasientskadeerstatning kan påklages til Helseklage – Pasientskadeerstatning.