Hopp til hovedinnhold

informasjon medvirkning illustrasjon

Din nærmeste pårørende skal få informasjon om din helsetilstand og helsehjelpen dersom du samtykker til det. Uansett om du gir samtykke, kan helsepersonellet når de mener forholdene tilsier det, bestemme at nærmeste pårørende skal få informasjon. Helt unntaksvis kan informasjon også gis selv om du aktivt motsetter deg det. Nærmeste pårørende har rett til å medvirke sammen med deg dersom du ikke har samtykkekompetanse.

Dersom du dør som følge av skade eller alvorlig komplikasjon, og utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko, har din nærmeste pårørende rett til informasjon om det som er skjedd. Likeså skal denne få informasjon om adgangen til å søke erstatning hos Norsk Pasientskadeerstatning, om muligheten til å klage til tilsynsmyndigheten og muligheten for hjelp fra Pasient- og brukerombudet.

Ved dødsfall som følge av alvorlig hendelse, skal nærmeste pårørende få tilbud om møte med helsetjenesten. Formålet med slike møter er at nærmeste pårørende skal få informasjon og mulighet til å få svar på de spørsmål de måtte ha. Det kan for eksempel være spørsmål knyttet til hendelsen, årsaksforhold eller videre oppfølging.

Nærmeste pårørende som ikke har fått informasjon som omtalt, har rett til å klage på det.

Helsepersonell skal også bidra til å ivareta mindreårige barns behov for informasjon når en forelder eller et søsken blir alvorlig syk eller dør. Helsepersonellet skal blant annet avklare barnets informasjon- eller oppfølgingsbehov, og tilby informasjon og veiledning om aktuelle tiltak.

Rett for nærmeste pårørende til å få informasjon og til å medvirke

Tekst

Din nærmeste pårørende skal få informasjon om din helsetilstand og helsehjelpen dersom du samtykker til det. Uansett om du gir samtykke, kan helsepersonellet når de mener forholdene tilsier det, bestemme at nærmeste pårørende skal få informasjon. Helt unntaksvis kan informasjon også gis selv om du aktivt motsetter deg det. Nærmeste pårørende har rett til å medvirke sammen med deg dersom du ikke har samtykkekompetanse.

Dersom du dør som følge av skade eller alvorlig komplikasjon, og utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko, har din nærmeste pårørende rett til informasjon om det som er skjedd. Likeså skal denne få informasjon om adgangen til å søke erstatning hos Norsk Pasientskadeerstatning, om muligheten til å klage til tilsynsmyndigheten og muligheten for hjelp fra Pasient- og brukerombudet.

Ved dødsfall som følge av alvorlig hendelse, skal nærmeste pårørende få tilbud om møte med helsetjenesten. Formålet med slike møter er at nærmeste pårørende skal få informasjon og mulighet til å få svar på de spørsmål de måtte ha. Det kan for eksempel være spørsmål knyttet til hendelsen, årsaksforhold eller videre oppfølging.

Nærmeste pårørende som ikke har fått informasjon som omtalt, har rett til å klage på det.

Helsepersonell skal også bidra til å ivareta mindreårige barns behov for informasjon når en forelder eller et søsken blir alvorlig syk eller dør. Helsepersonellet skal blant annet avklare barnets informasjon- eller oppfølgingsbehov, og tilby informasjon og veiledning om aktuelle tiltak.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?