Hopp til hovedinnhold

informasjon medvirkning illustrasjon

Som nærmeste pårørende må du ha pasientens eller brukerens samtykke for å få innsyn i vedkommendes journal. Det samme gjelder dersom du ønsker informasjon om pasientens eller brukerens helsetilstand og den helsehjelpen som ytes.

I noen tilfeller, for eksempel når pasienten er bevisstløs, kan nærmeste pårørende gis informasjon selv om det ikke foreligger samtykke, dersom helsepersonell mener forholdene tilsier det.

Er pasienten eller brukeren under 16 år, skal både pasienten eller brukeren og foreldrene eller andre med foreldreansvaret som hovedregel informeres. Det kan imidlertid gjøres unntak dersom pasienten eller brukeren av grunner som bør respekteres, ikke ønsker at informasjon gis videre.

Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en pasients eller brukers død, om ikke særlige grunner taler mot dette, for eksempel at pasienten før sin død har gitt uttrykk for at han ikke ønsker at andre skal gis innsyn.

Dersom pasienten ikke er samtykkekompetent, gjelder særskilte regler for informasjon og innsyn i journal.

Dersom du som nærmeste pårørende ikke har fått innsyn i journalen, kan du klage på avgjørelsen. Likeså kan pasienten eller brukeren klage på en beslutning om å gi pårørende innsyn.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?

Nærmeste pårørendes rett til informasjon og innsyn i journal

Tekst

Som nærmeste pårørende må du ha pasientens eller brukerens samtykke for å få innsyn i vedkommendes journal. Det samme gjelder dersom du ønsker informasjon om pasientens eller brukerens helsetilstand og den helsehjelpen som ytes.

I noen tilfeller, for eksempel når pasienten er bevisstløs, kan nærmeste pårørende gis informasjon selv om det ikke foreligger samtykke, dersom helsepersonell mener forholdene tilsier det.

Er pasienten eller brukeren under 16 år, skal både pasienten eller brukeren og foreldrene eller andre med foreldreansvaret som hovedregel informeres. Det kan imidlertid gjøres unntak dersom pasienten eller brukeren av grunner som bør respekteres, ikke ønsker at informasjon gis videre.

Nærmeste pårørende har rett til innsyn i journal etter en pasients eller brukers død, om ikke særlige grunner taler mot dette, for eksempel at pasienten før sin død har gitt uttrykk for at han ikke ønsker at andre skal gis innsyn.

Dersom pasienten ikke er samtykkekompetent, gjelder særskilte regler for informasjon og innsyn i journal.

Dersom du som nærmeste pårørende ikke har fått innsyn i journalen, kan du klage på avgjørelsen. Likeså kan pasienten eller brukeren klage på en beslutning om å gi pårørende innsyn.