Helsetilsynet

informasjon medvirkning illustrasjon

Dersom opplysninger i journalen er feilaktige, mangelfulle eller utilbørlige, har du rett til å få dem rettet. Det skal da føres en datert rettelse. I visse tilfelle kan du også få opplysningene slettet dersom de er feilaktige eller misvisende og de føles belastende for deg. Det samme gjelder dersom opplysningene åpenbart ikke er nødvendige for å gi deg forsvarlig helsehjelp. Hvis du har bedt om å få opplysninger rettet eller slettet og helsetjenesten ikke vil gjøre det, kan du klage på avgjørelsen. Du kan også klage på ikke blitt informert om din klagerett.