Hopp til hovedinnhold

informasjon medvirkning illustrasjon

Du har rett til uoppfordret å bli informert om skader og alvorlige komplikasjoner som inntreffer i forbindelse med at du får helsehjelp. Det gjelder også om skadene først oppdages etter at behandlingsforholdet er avsluttet.

I forbindelse med skader og komplikasjoner skal du likeså bli opplyst om muligheten for å henvende deg til Norsk Pasientskadeerstatning for å kunne søke om erstatning. Og du skal bli informert om at du kan kontakte tilsynsmyndigheten (statsforvalteren) for å få vurdert hendelsen. Du skal også få vite om muligheten til å få bistand hos Pasient- og brukerombudet.

Dersom skader eller alvorlige komplikasjoner er uventede, skal du også få vite hva helsetjenesten har tenkt å gjøre for å unngå slike hendelser i fremtiden.

Ved svært alvorlige skader eller komplikasjoner, skal du få tilbud om møte med helsetjenesten så snart som mulig etter hendelsen, og senest ti dager etter hendelsen. Formålet med slike møter er at du skal få informasjon og mulighet til å få svar på de spørsmål du måtte ha. Det kan for eksempel være spørsmål knyttet til hendelsen, årsaksforhold eller videre oppfølging.

Ved dødsfall som følge av alvorlig hendelse, skal nærmeste pårørende tilbys et tilsvarende møte. Nærmeste pårørende har da også rett til informasjon som beskrevet over, med mindre taushetsplikten hindrer dette.

Du kan klage på ikke å ha fått tilstrekkelig informasjon om skader og alvorlige komplikasjoner og hvilke instanser du kan forholde deg til i den forbindelse.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?