Hopp til hovedinnhold

helse- og omsorgstjenester kommuner illustrasjon

Dersom du er under 67 år og har behov ut over 2 år for personlig assistanse i form av praktisk bistand, opplæring eller støttekontakt, kan du ha rett til å få tjenesten organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Forutsetningen er at behovet er stort, og med det menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke. Har du tjenestebehov på minst 25 timer per uke har du også rett til å få tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.

Dersom du har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse (BPA) før du ble 67 år, får du videreført denne retten også etter at du har fylt 67 år. 

Du har ikke rett til tjenesten dersom den krever flere enn én tjenesteyter til stede eller nattjenester, unntatt når du har kontinuerlig behov for tjenesten.

Retten omfatter også avlastningstiltak, med unntak av helsetjenester, for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Brukerstyrt personlig assistanse innebærer at tjenestemottakeren er arbeidsleder for egne faste assistenter, og bestemmer innenfor det tildelte timetallet hvilke oppgaver assistentene skal utføre og når det skal skje. Den kommunale omsorgstjenesten tar stilling til om du har rett til brukerstyrt personlig assistanse eller avlastningstiltak. Ordningen er ny som rettighet fra 2015.

Brukerstyrt personlig assistanse omfatter også brukere som ikke kan ivareta brukerstyringen selv. Dette innebærer blant annet at personer med utviklingshemning og familier med barn med nedsatt funksjonsevne kan få brukerstyrt personlig assistanse. Brukerstyringen ivaretas da av andre personer på vegne av eller i samarbeid med brukeren.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?