Hopp til hovedinnhold

helse- og omsorgstjenester kommuner illustrasjon

I forbindelse med funksjonshemming, sykdom og skader har du rett til nødvendige habiliterings- og rehabiliteringstjenester. Med habilitering og rehabilitering forstås tidsavgrensede, planlagte prosesser hvor ofte flere profesjoner samarbeider om å gi bistand til brukerens egen innsats, for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. F.eks. kan det være fysioterapi og tiltak knyttet til ernæring.

Tjenestene skal ikke bare være av medisinsk art, men også dekke sosiale og psykososiale behov. Den sosialfaglige tilnærmingen skal sikre deg en helhetlig oppfølging, f.eks. om du har psykiske lidelser, er rusmiddelavhengig, har varig nedsatt funksjonsevne og/eller trenger å omstille deg når det gjelder bolig, arbeid og sosial deltakelse. Du har rett til å få tjenester som bidrar til å stimulere egen læring, motivasjon og økt funksjons- og mestringsevne. Tjenestene skal tilbys og gis samordnet, tverrfaglig og planmessig, i eller nær ditt vante miljø og på en for deg meningsfylt måte.

I hvilken grad du trenger nødvendig helsehjelp i form av habilitering og rehabilitering, herunder på hvilken måte, er et faglig spørsmål som helsepersonell eller et mer tverrfaglig team tar stilling til.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?

Rett til sosial, psykologisk og medisinsk habilitering og rehabilitering

Tekst

I forbindelse med funksjonshemming, sykdom og skader har du rett til nødvendige habiliterings- og rehabiliteringstjenester. Med habilitering og rehabilitering forstås tidsavgrensede, planlagte prosesser hvor ofte flere profesjoner samarbeider om å gi bistand til brukerens egen innsats, for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. F.eks. kan det være fysioterapi og tiltak knyttet til ernæring.

Tjenestene skal ikke bare være av medisinsk art, men også dekke sosiale og psykososiale behov. Den sosialfaglige tilnærmingen skal sikre deg en helhetlig oppfølging, f.eks. om du har psykiske lidelser, er rusmiddelavhengig, har varig nedsatt funksjonsevne og/eller trenger å omstille deg når det gjelder bolig, arbeid og sosial deltakelse. Du har rett til å få tjenester som bidrar til å stimulere egen læring, motivasjon og økt funksjons- og mestringsevne. Tjenestene skal tilbys og gis samordnet, tverrfaglig og planmessig, i eller nær ditt vante miljø og på en for deg meningsfylt måte.

I hvilken grad du trenger nødvendig helsehjelp i form av habilitering og rehabilitering, herunder på hvilken måte, er et faglig spørsmål som helsepersonell eller et mer tverrfaglig team tar stilling til.