Hopp til hovedinnhold

spesialisthelsetjenester

Du har rett til spesialisthelsetjenester som er nødvendige. Med begrepet «nødvendig helsehjelp» menes både utredning og/eller behandling. 

For å kunne yte nødvendig helsehjelp, skal staten tilby sykehustjenester, medisinske laboratorietjenester og radiologiske tjenester, og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet, herunder institusjonsplasser som kan ta imot rusmiddelavhengige. Det skal også sørges for nødvendig transport til undersøkelse og behandling og transport av behandlingspersonell.

Hvor grensen går for når du har krav på nødvendig helsehjelp og når du ikke har krav på det, er et faglig spørsmål. Helsedirektoratet har laget en rekke nasjonale veiledende retningslinjer om dette. Disse retningslinjene er knyttet til ulike tilstander og sykdommer. Den konkrete avgjørelsen av om du har rett til nødvendig helsehjelp foretas av helsepersonell, vanligvis en legespesialist.

Retten til nødvendig spesialisthelsetjeneste gjelder de tjenestene som spesialisthelsetjenesten har ansvaret for å yte og finansiere. Det betyr at rettigheten for den enkelte ikke går lengre enn hva spesialisthelsetjenesten har plikt til å yte av tjenester. Staten ved de regionale helseforetakene, har systemet «Nye Metoder», hvor beslutningene tas om hvilke metoder som skal tilbys i spesialisthelsetjenesten. Metoder kan for eksempel være legemidler, medisinsk utstyr, medisinske og kirurgiske prosedyrer og diagnostiske tester.

Sykehusene kan også gi deg tilbud om behandling som ikke er besluttet tatt i bruk som del av standard behandling. Du har imidlertid ikke rettskrav på å få såkalt «utprøvende behandling».

En avgjørelse som går ut på at du ikke har rett til nødvendig helsehjelp, kan du klage på.  Du kan også klage på innholdet i hjelpen, for eksempel at du ikke får tilbud om en operasjon. Du kan også klage på at utredningen ikke er påbegynt innen den individuelt fastsatte fristen for når nødvendig helsehjelp senest skal gis.

Dersom du ikke får nødvendig helsehjelp innen den fristen som er satt, har du rett til nødvendig helsehjelp uten opphold, om nødvendig fra privat tjenesteyter eller tjenesteyter i utlandet.

Hvor skal en klage sendes og hva skal være med i en klage?