individuell plan

 

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan for tjenestene. Med langvarige tjenester menes at de strekker seg over noe tid. Med koordinerte tjenester siktes det til at det er to eller flere tjenester, og individuell plan er mest aktuelt hvis tjenestene gis av flere offentlige instanser.

Hensikten med individuell plan er å bidra til at du får dine behov kartlagt og ivaretatt, får et helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud, og at du, hjelpeapparatet og eventuelt pårørende samarbeider best mulig. Planen skal inneholde en oversikt over dine behov for hjelp, hvilke virkemidler og tiltak som skal benyttes, og hvem som deltar i planen og hvilket ansvar de har. En av deltakerne har ansvaret for å være koordinator for planen.

Det skal bare foreligge én individuell plan for deg. Hvis andre hjelpeinstanser allerede har tatt initiativ til å lage eller har laget en slik plan, skal NAV-kontoret bidra inn i denne hvis det er hensiktsmessig.

Individuell plan for å løse sosiale problemer

27. september 2017