Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket du vil klage på fra NAV-kontoret. Hvis du klager etter fristen, må dette begrunnes. Statsforvalteren kan behandle klagen selv om fristen er gått ut. Forutsetningen er at særlige grunner gjør det rimelig at klagen blir prøvd.

En særlig grunn kan være at det vil ha stor velferdsmessig betydning for deg å få klagen behandlet og eventuelt få omgjort avgjørelsen. Statsforvalteren behandler derfor stort sett klager på sosiale tjenester selv om klagefristen ikke er overholdt hvis hjelpebehovet fortsatt er til stede. Det foreligger en absolutt frist for å klage på ett år etter mottak av vedtaket.