Helsetilsynet

Fylkesmannen skal ta stilling til innholdet i klagen din, og spesielt til det resultatet du mener skal bli utfallet av klagen. Fylkesmannen skal i tillegg på eget initiativ kontrollere alle sider ved avgjørelsen til NAV:

For det første prøver fylkesmannen om NAV-kontoret har lagt riktige faktiske forhold til grunn for sin avgjørelse. Herunder undersøker fylkesmannen om saken er tilstrekkelig opplyst til å kunne treffe rett avgjørelse.

For det andre undersøker fylkesmannen om NAV-kontoret har saksbehandlet søknaden i samsvar med kravene i loven til hvordan det skal foregå.

For det tredje prøver fylkesmannen om NAV-kontoret har brukt korrekt lovbestemmelse og forstått og anvendt den riktig.

For det fjerde undersøker fylkesmannen i saker der loven overlater til NAV-kontoret å utvise skjønn, om skjønnet har vært åpenbart urimelig.