Statsforvalteren skal ta stilling til innholdet i klagen din, og spesielt til det resultatet du mener skal bli utfallet av klagen. Statsforvalteren skal i tillegg på eget initiativ kontrollere alle sider ved avgjørelsen til NAV:

For det første prøver statsforvalteren om NAV-kontoret har lagt riktige faktiske forhold til grunn for sin avgjørelse. Herunder undersøker statsforvalteren om saken er tilstrekkelig opplyst til å kunne treffe rett avgjørelse.

For det andre undersøker statsforvalteren om NAV-kontoret har saksbehandlet søknaden i samsvar med kravene i loven til hvordan det skal foregå.

For det tredje prøver statsforvalteren om NAV-kontoret har brukt korrekt lovbestemmelse og forstått og anvendt den riktig.

For det fjerde undersøker statsforvalteren i saker der loven overlater til NAV-kontoret å utvise skjønn, om skjønnet har vært åpenbart urimelig.