Hopp til hovedinnhold

Hvis du har søkt Nav-kontoret om økonomisk stønad, midlertidig botilbud, kvalifiseringsprogram eller individuell plan, og dette blir helt eller delvis avslått, kan du klage på avgjørelsen. Det gjelder også om du ikke har fått opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning, som du mener å ha krav på. Avgjørelsene treffes som enkeltvedtak, heretter kalt «vedtak».

Hvis et ektepar har søkt sammen, har begge ektefellene rett til å klage selv om søknaden er skrevet i den enes navn. For samboere er det imidlertid bare den som har undertegnet søknaden som har rett til å klage. Barn under 18 år som blir forsørget av foreldre, kan ikke klage i foreldrenes sak om tjenester, men har selvstendig klagerett hvis det er barnet selv som har søkt. 

Når du klager har du mulighet til å la noen andre representere deg. Representanten kan være advokat, verge eller annen som du har gitt en skriftlig fullmakt til å klage på vegne av deg.

Forutsetningen for å kunne klage, er at det har praktisk interesse for deg på klagetidspunktet å få behandlet klagen. Er klagen knyttet til økonomi og penger, er det nesten alltid slik. Gjelder det andre tjenester, må hjelpebehovet fortsatt være til stede. Hvis du for eksempel har fått avslag på midlertidig botilbud og du på klagetidspunktet har fått varig bolig, har du ikke lenger behov for botilbudet og retten til å klage faller bort.