Statsforvalteren skal sørge for at alle nødvendige opplysninger i saken blir klarlagt. Hvis saken ikke er godt nok opplyst når den oversendes fra NAV-kontoret til statsforvalteren, kan NAV-kontoret bli bedt om å komme med flere opplysninger og nærmere beskrivelse.

Statsforvalteren kan stille nye konkrete spørsmål, både til NAV-kontoret og deg, for å få belyst saken din bedre. Hvis det kommer inn nye opplysninger eller påstander fra NAV-kontoret, vil du som klager vanligvis bli forelagt disse og bedt om å kommentere dem.

Når de faktiske forholdene er klarlagt, avgjør statsforvalteren saken. I avgjørelsen blir det tatt stilling til om rettighetene dine er brutt eller ikke, se nærmere nedenfor under «Innholdet i statsforvalterens avgjørelse».

Avgjørelsen i klagesaken blir alltid meddelt deg skriftlig. Det skjer vanligvis i et brev med kopi til NAV-kontoret.