Klagesaker som gjelder rettigheter handler om hvorvidt du har fått det du etter loven har krav på eller ikke. Statsforvalteren tar stilling til om du har rett til tjenester etter loven, hvilke tjenester du eventuelt har rett til, og om du har fått tildelt eller oppfylt rettighetene du har krav på.

Hvis statsforvalteren mener du har rettigheter som ikke er blitt oppfylt, beslutter de at du har et krav som du skal få oppfylt. NAV-kontoret må da innrette seg etter det, og tildele deg de tjenestene du skal ha. Hvis statsforvalteren mener du ikke har rettigheter eller har fått det du har krav på, blir avgjørelsen du har klaget på opprettholdt.

Avsnitt II omtaler hvordan du går fram når du klager og hvordan behandlingen av klagen foregår hos statsforvalteren. Avsnitt III handler om hvilke rettigheter du har etter sosialtjenesteloven. Tjenestene og klageretten er regulert i følgende lover og forskrifter:

Sosialtjenesteloven

Forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge

Forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad

Forskrift om individuell plan i NAV

Forvaltningsloven