Hopp til hovedinnhold

Hvis du har søkt om å få sosiale tjenester, men har fått helt eller delvis avslag, kan du klage på avgjørelsen. Du kan også klage på hvordan NAV-kontoret har saksbehandlet søknaden. Det er statsforvalteren som er klageinstans. De avgjør om avslaget fra NAV-kontoret er lovlig eller ikke, og om saksbehandlingen har vært i orden.

Klagesaker som gjelder rettigheter handler om hvorvidt du har fått det du etter loven har krav på eller ikke. Statsforvalteren tar stilling til om du har rett til tjenester etter loven, hvilke tjenester du eventuelt har rett til, og om du har fått tildelt eller oppfylt rettighetene du har krav på.

Hvis statsforvalteren mener du har rettigheter som ikke er blitt oppfylt, beslutter de at du har et krav som du skal få oppfylt. Nav-kontoret må da innrette seg etter det, og tildele deg de tjenestene du skal ha. Hvis statsforvalteren mener du ikke har rettigheter eller har fått det du har krav på, blir avgjørelsen du har klaget på opprettholdt.

Tjenestene og klageretten er regulert i følgende lover og forskrifter:

Sosialtjenesteloven

Forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge

Forskrift om kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad

Forskrift om individuell plan ved ytelse av velferdstjenester

Forvaltningsloven