Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) består av både kommunale og statlige tjenester. Stat og kommune har gjennom et likeverdig partnerskap et felles ansvar for driften av NAV-kontoret, og skal sikre et samordnet tjenestetilbud til deg som bruker. Stat og kommune har likevel et selvstendig ansvar for hver sine tjenester.

Den statlige delen av NAV, kalt arbeids- og velferdsetaten, forvalter de statlige tjenestene og ytelsene som reguleres i blant annet folketrygdloven, NAV-loven og forskrift om arbeidsrettede tiltak. Disse tjenestene omtales ikke her.

Kommunen forvalter tjenestene etter sosialtjenesteloven. Dette er tjenester som skal tilbys i NAV-kontoret, og det er disse tjenestene som omtales her. En del kommuner har i tillegg lagt andre kommunale tjenester i NAV-kontoret, som for eksempel oppfølging av rusmiddelavhengige, bostøtte og -oppfølging og introduksjonsprogrammet. Dette er tjenester som reguleres av andre lover, og disse tjenestene omtales heller ikke her.

NAV-kontoret skal bidra til sosial og økonomisk trygghet for dem som oppholder seg i kommunen. Herunder skal NAV-kontoret forbygge at det oppstår sosiale problemer og bedre levekårene for vanskeligstilte.

NAV-kontoret skal bidra til at den enkelte får mulighet til å arbeide, leve og bo selvstendig, være sosialt inkludert og delta aktivt i samfunnet. NAV-kontoret skal spesielt hjelpe utsatte barn og unge og deres familier slik at de får et helhetlig, samordnet og godt tjenestetilbud.

Hvis du har sosiale eller økonomiske problemer, har du rett til å søke om og få vurdert ditt behov for tjenestene

  • opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning
  • økonomisk stønad til livsopphold
  • midlertidig botilbud
  • individuell plan
  • kvalifiseringsprogram med tilhørende kvalifiseringsstønad

Det er NAV-kontoret i kommunen der du oppholder deg som er ansvarlig for å yte tjenestene. Hvis du oppholder deg i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester, herunder fengsel, skal tjenestene gis av den kommunen du oppholdt deg i før inntaket eller innsettelsen.

Hvis du er i Norge, men ikke er norsk statsborger og ikke har en tilstrekkelig tilknytning til landet, kan du ha en begrenset rett til sosiale tjenester. Ta kontakt med NAV-kontoret i kommunen der du oppholder deg for mer informasjon om dine rettigheter.

Hvis du har søkt om å få sosiale tjenester, men har fått helt eller delvis avslag, kan du klage på avgjørelsen. Du kan også klage på hvordan NAV-kontoret har saksbehandlet søknaden. Det er statsforvalteren som er klageinstans. De avgjør om avslaget fra NAV-kontoret er lovlig eller ikke, og om saksbehandlingen har vært i orden.

Hvis du er misfornøyd med en avgjørelser om statlig ytelse eller tjeneste, er det ikke statsforvalteren, men NAV Klage som skal behandle klagen. Dette gjelder også klage på resultatet av en behovs- og arbeidsevnevurdering, selv om vurderingen er gjort i tilknytning til sosiale tjenester, som kvalifiseringsprogrammet.

NAV-kontoret skal gi deg god service. NAV-veilederen din skal opptre vennlig og korrekt og være hjelpsom. Du kan klage hvis du ikke er fornøyd med måten du blir møtt på. En slik klage behandles av NAV-kontoret eller kommunen som en beklagelse over manglende service, og ikke som en juridisk klage.

I det følgende er det klage på ikke å ha fått sosiale tjenester, samt saksbehandlingen i den forbindelse, som blir omtalt. Serviceklager og klager på avgjørelser om statlige eller andre kommunale tjenester og ytelser omtales ikke.