Avgjørelser i saker der du har klagerett treffes som enkeltvedtak, her kalt «vedtak». Som klager er du å regne som «part» i saken. Du har da alle de rettighetene under klagebehandlingen som følger av forvaltningslovens regler. Særlig viktig er

  • retten til å bli informert, også underveis mens klagesaken behandles,
  • retten til å se dokumentene i saken, herunder saksutredningen som NAV-kontoret har sendt til statsforvalteren, og
  • retten til å uttale deg om nye opplysninger som statsforvalteren eventuelt innhenter.

Det samme gjelder retten til å få begrunnelse for avgjørelsen til statsforvalteren, særlig når du ikke får medhold.

Som hovedregel kan NAV-kontoret iverksette vedtaket de har truffet selv om du har klagd på det. NAV-kontoret og statsforvalteren kan imidlertid hver for seg beslutte at avgjørelsen det er klagd på ikke skal settes i verk mens behandlingen av klagen pågår. Det kan for eksempel være aktuelt når NAV-kontoret har vedtatt å stanse en tjeneste, som et midlertidig botilbud eller et kvalifiseringsprogram.

Selv om du har en klage under behandling, må NAV-kontoret sørge for at ditt hjelpebehov blir ivaretatt mens klagen behandles.

Klager du på avgjørelsen fra Nav? Her forteller vi om dine rettigheter under klagebehandlingen

5. september 2017