Hopp til hovedinnhold

Arbeids- og velferdsforvaltningen (Nav) består av både kommunale og statlige tjenester som skal sikre et samordnet tjenestetilbud til deg som bruker.

Den statlige delen av Nav, kalt arbeids- og velferdsetaten, forvalter de statlige tjenestene og ytelsene som reguleres i blant annet folketrygdloven, Nav-loven, arbeidsmarkedsloven og forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Kommunen forvalter tjenestene etter sosialtjenesteloven. Dette er tjenester som skal tilbys i Nav-kontoret. En del kommuner har i tillegg lagt andre kommunale tjenester i Nav-kontoret, som for eksempel oppfølging av rusmiddelavhengige, bostøtte og -oppfølging og introduksjonsprogrammet. Dette er tjenester som reguleres av andre lover.

Nav-kontoret skal bidra til sosial og økonomisk trygghet for dem som oppholder seg i kommunen. Dette betyr blant annet å forbygge at det oppstår sosiale problemer og bedre levekårene for vanskeligstilte.

Nav-kontoret skal bidra til at den enkelte får mulighet til å arbeide, leve og bo selvstendig, være sosialt inkludert og delta aktivt i samfunnet. Nav-kontoret skal spesielt hjelpe utsatte barn og unge og deres familier slik at de får et helhetlig, samordnet og godt tjenestetilbud.

Hvis du har sosiale eller økonomiske problemer, har du rett til å søke om å få vurdert ditt behov for tjenestene

  • opplysning, råd og veiledning, inkludert økonomisk rådgivning
  • økonomisk stønad til livsopphold (sosialhjelp)
  • midlertidig botilbud
  • individuell plan
  • kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad

Som hovedregel er det Nav-kontoret i kommunen der du oppholder deg som er ansvarlig for å yte tjenestene.