Hvis du mener NAV-kontoret bryter plikter de har, men som det ikke foreligger klagerett på, kan du likevel ta opp forholdet med statsforvalteren. Hvis du for eksempel har fått innvilget økonomisk rådgivning eller et kvalifiseringsprogram, har NAV-kontoret plikt til å gi rådgivningen eller programmet et forsvarlig innhold. Du har ikke formell klagerett på selve innholdet i disse tjenestene, men du kan likevel be statsforvalteren undersøke om NAV-kontoret har brutt lovens krav til forsvarlighet. Statsforvalteren kan da bestemme seg for å undersøke forholdet i en egen tilsynssak. Du får vite av statsforvalteren om NAV-kontoret har gjort en feil eller ikke, men det får ikke nødvendigvis betydning for tjenesten til deg. 

I tilsynssaker er spørsmålet først og fremst om NAV-kontoret har handlet i strid med sine plikter, og eventuelt hvilke følger det skal få for kontoret. Hvis statsforvalteren mener at loven er brutt, er vanlig utfall at NAV-kontoret får kritikk og bes om å endre sin praksis fremover. Statsforvalteren er ikke avhengig av en brukerhenvendelse for å kunne starte en tilsynssak. Det kan for eksempel skje på eget initiativ, som følge av et medieoppslag eller etter en henvendelse fra andre deler av hjelpeapparatet