barns medvirkning illustrasjon

 

Når du søker om økonomisk stønad, midlertidig botilbud, individuell plan eller kvalifiseringsprogram, skal NAV-kontoret opprette egen sak. Det gjelder også når du ber om opplysning, råd og veiledning, med mindre informasjonen blir gitt etter forvaltningens generelle veiledningsplikt eller i forbindelse med avgjørelser om de fire andre tjenestene. Avgjørelsen av søknaden skal treffes i form av et formelt vedtak, omtalt i loven som enkeltvedtak. Dette skal være skriftlig.

I arbeidet med saken, det vil si fra du henvender deg og til et vedtak er fattet, har du krav på at NAV-kontoret går fram på en bestemt måte. Dette innebærer at du gjennom hele saksgangen får relevant informasjon og bistand som er tilpasset dine forutsetninger. Du skal involveres aktivt i saken ved at du gir opplysninger om din situasjon og dine behov. Hvis dokumentasjon er nødvendig, skal den innhentes av deg eller så langt som mulig i samarbeid med deg. 

Når din situasjon er tilstrekkelig kartlagt, skal NAV-kontoret foreta en konkret og individuell vurdering av ditt hjelpebehov, rett til tjenester og utforming av tjenestetilbud. Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med deg.  

Vedtaket som NAV-kontoret treffer skal begrunnes. Det skal vise til hvilken bestemmelse som er lagt til grunn for avgjørelsen og gjengi hva som står i denne bestemmelsen. Videre skal du få vite hvilke faktiske opplysninger som har vært utslagsgivende for avgjørelsen. Hvis det er brukt skjønn for å avgjøre saken, skal du få vite hvilke forhold som har vært bestemmende for dette. Du skal også informeres om din rett til å klage på vedtaket.

Dine saksbehandlingsrettigheter 5. september 2016 (video) under revidering