Spredningen av koronaviruset (Covid-19) og følgene av tiltakene som iverksettes av myndighetene for å håndtere den ekstraordinære situasjonen, medfører betydelige utfordringer for helse- og omsorgstjenestene spesielt, men også for barneverntjenesten. I denne situasjonen må tilsynsaktivitetene begrenses og tilpasses slik at barneverntjenesten kan prioritere ressursene til å håndtere situasjonen og ivareta barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Flere embeter har etterspurt overordnede retningslinjer fra Helsetilsynet om hvilke tilsynsaktiviteter som skal gjennomføres og prioriteres i denne situasjonen.

Denne retningslinjen gir veiledning for prioritering i den pågående situasjonen og gjelder inntil Helsetilsynet beslutter at den ikke lenger er gjeldende.

Saker som gjelder liv og helse skal alltid prioriteres først. Alvorligheten i barns situasjon må vurderes og vil kunne overstyre prioriteringsrekkefølgen nedenfor. Statens helsetilsyn anbefaler også at fylkesmennene prioriterer nødvendig oppfølging av virksomheter som har brutt barnevernlovgivningen.

For øvrig bør klage- og tilsynsaktiviteter på barnevernområdet gjennomføres etter følgende prioritering:

 1. Behandle klager over brudd på rettighetsforskriften, jf. § 27
 2. Gjennomføre tilsynsaktiviteter på barneverninstitusjoner og samtaler med beboerne, jf. bvl. § 5-7
 3. Følge med på situasjonen i kommunal barneverntjeneste (områdeovervåking), med særlig fokus på:
  1. Beredskap for å ivareta akuttsituasjoner
  2. Mottak og avklaring av bekymringsmeldinger
  3. Gjennomføring av undersøkelser, jf. barnevernloven § 4-3
  4. Andre risikoområder fylkesmannen blir kjent med
 4. Behandle klager etter bvl. § 6-5
 5. Gjennomføre landsomfattende tilsyn med undersøkelser i barnevernet [1]
 6. Behandle tilsynssaker
 7. Gjennomføre egeninitierte systemrevisjoner og andre tilsynsaktiviteter 

Behandling av klager over brudd på rettighetsforskriften

Fylkesmannen må prioritere behandling av klagesaker etter rettighetsforskriften slik at barn og unge ikke utsettes for ulovlig tvang og begrensninger. Klagesakene kan gi fylkesmannen viktig informasjon om forholdene på institusjonen, og vil i tillegg til gjennomgang av tvangsprotokoller, være relevant ved forberedelse av institusjonstilsyn og valg av tilsynstema (risikovurderingen).

Institusjonstilsyn

Fylkesmannen må fortsatt gjennomføre tilsyn med barnevernsinstitusjoner og tilby samtaler til barn og unge som bor der. Barne- og familiedepartementet har i midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 § 7 gitt regler om hvordan tilsynet skal gjennomføres.

Hovedregelen er at tilsynsbesøk skal gjennomføres, etter den ordinære regelen i tilsynsforskriften § 8 annet ledd. Det er bare når det er «tvingende nødvendig» at tilsynsbesøk i institusjon etter tilsynsforskriften § 8 annet ledd, kan erstattes med andre kommunikasjonsformer. Selv om tilsynsbesøket erstattes med andre kommunikasjonsformer, gjelder fremdeles tilsynforskriftens øvrige krav til f.eks. antall besøk og tilbud om samtaler til barna.

«Tvingende nødvendig» er et strengt vilkår. Det er bare vanskeligheter med gjennomføringen av tilsynsbesøket som er forårsaket av Covid-19 utbruddet som er relevant. Vilkåret forutsetter en konkret vurdering av om den/de aktuelle grunnen(e) til at det er vanskelig å gjennomføre tilsynsbesøket, gjør det tvingende nødvendig å erstatte tilsynsbesøket med andre kommunikasjonsformer. Vurderingen må gjøres med utgangspunkt i gjeldende anbefalinger og pålegg fra myndighetene. Endrer rådene seg vil det være nødvendig å gjøre en ny vurdering av situasjonen og hvordan tilsynet skal gjennomføres.  

Det kan både være forhold hos institusjonen og barna som bor der, eller forhold hos tilsynsmyndigheten som begrunner at tilsynsbesøket må gjennomføres på annen måte. I forarbeidene til forskriften vises det for eksempel til at utbruddet av Covid-19 kan svekke bemanningen både i tilsynsmyndighetene og barneverninstitusjonen. Barn i institusjonen kan være syke eller i karantene. Der fylkesmannen er avhengig av offentlig transport, f.eks. fly eller båt, for å komme til institusjonen, kan både begrensede muligheter for å få gjennomført reisen i tråd med til enhver tid gjeldene smitteverntiltak og stengte flyplasser, nedlagte rutetilbud e.l. være forhold som medfører at tilsynet gjennomføres elektronisk.

Det er viktig at fylkesmannen sørger for å holde seg oppdatert om situasjonen i sitt eget fylke. Fylkesmannen kan for eksempel ha løpende kontakt med regionskontoret til Bufetat, og ut i fra denne informasjonen vurdere og planlegge hvordan tilsynsbesøkene bør gjennomføres.

I de tilfellene fylkesmannen beslutter at tilsynsbesøket må gjennomføres elektronisk, er det viktig at de digitale verktøy som benyttes er egnet til å ivareta personvern og gjeldende krav til sikkerhet.

Spesielt om uanmeldte tilsynsbesøk 

Hovedregelen er at også de uanmeldte besøkene skal gjennomføres som normalt, og at det er bare når det er tvingende nødvendig tilsynsbesøket kan erstattes med andre kommunikasjonsformer. 

I den konkrete vurderingen som skal gjøres, mener Helsetilsynet at fylkesmannen må ta hensyn til de særegenheten som et uanmeldt tilsyn innebærer. At tilsynet ikke skal varsles på forhånd, kan bli problematisk når fylkesmannen i dagens situasjon er avhengig av oppdatert informasjon om situasjonen på institusjonen og for barna som bor der, for å kunne vurdere om tilsynsbesøket kan gjennomføres som normalt.

Som vi har pekt på ovenfor er det viktig at fylkesmannen holder seg oppdatert om situasjonen i sitt eget fylke, gjennom kontakt med Bufetat. Dersom fylkesmannen likevel ikke har god nok informasjon om smittestatus for en aktuell institusjon før et uanmeldt tilsyn, kan fylkesmannen om nødvendig varsle om det uanmeldte tilsynet kort tid før de planlegger å reise ut på tilsynsbesøk og på den måten skaffe seg informasjon. 

Dersom besøket må erstattes med andre kommunikasjonsformer mener vi at fylkesmannen må kunne foreta en mer begrenset form for tilsyn, f.eks. en ren informasjonsinnhenting eller ved å velge et tema som lar seg undersøke kun ved samtaler med barna og institusjonens ansatte. Fylkesmannen kan også vurdere om det er nødvendig å be om informasjon oversendt i etterkant av tilsynet.

Det kan oppstå situasjoner hvor man ikke får gjennomført uanmeldte tilsyn ved å erstatte besøket ved andre kommunikasjonsformer, og dermed står i fare for å ikke få oppfylt kravet om uanmeldte besøk i tilsynsforskriftens § 8. Fylkesmannen kan velge å prioritere de meldte tilsynene i denne perioden, dersom det er mulig å gjennomføre de uanmeldte tilsynene på et senere tidspunkt. Det kan imidlertid være gode grunner til at fylkesmannen mener det bør gjennomføres et uanmeldt tilsyn, i disse tilfellene er det viktig at dette vektlegges.

Det er viktig at fylkesmannen får snakket med beboerne, også utenom de planlagte tilsynene. Fylkesmannen kan for eksempel opprette en vakttelefon som barn kan ringe eller be institusjonen innhente samtykke til å få utlevert mobilnummeret til ungdommene slik fylkesmannen selv kan ta kontakt med det enkelte barn.

Følge med på situasjonen i kommunal barneverntjeneste - områdeovervåking

Tiltakene som er iverksatt for å begrense spredning av koronaviruset, særlig stenging av skoler og barnehager, vil kunne medføre ytterligere belastninger på allerede utsatte barn og unge. Samtidig vil risikoen for svikt øke fordi barneverntjenestene kan komme i en situasjon der det ikke er mulig å løse alle oppgaver på grunn av manglende arbeidskapasitet som følge av karantenebestemmelser eller sykdom.

Derfor er det viktig at fylkesmannen følger nøye med på situasjonen i barneverntjenesten, og om de har nødvendig beredskap til å ivareta de mest kritiske funksjonene. En mulig måte å gjøre dette på er å ha jevnlig møter med barnevernleder eller sende ut et enkelt rapporteringsskjema hvor barneverntjenesten skal gi tilbakemelding på status. Dersom situasjonen tilsier det, må fylkesmannen vurdere om det er grunnlag for eventuelle tilsynsaktiviteter, men dette må gjøres på en slik måte at det ikke representerer en uhensiktsmessig merbelastning for kommunene i en allerede presset beredskapssituasjon.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet retningslinjer for hvordan barneverntjenesten skal prioritere oppgavene nå, og disse vil være retningsgivende for eventuelle tilsynsaktiviteter rettet mot kommunen.
Den kommunale barneverntjenestens prioriterte oppgaver – i en tid i krise og beredskap

Behandling av klager etter barnevernloven § 6-5

Fylkesmannen må behandle klagesaker etter barnevernloven § 6-5 slik at de som klager får avklart sine rettigheter og eventuelt får de tjenester de har krav på.  

Tilsynssaker

Statens helsetilsyn mener at denne ekstraordinære situasjonen tilsier at fylkesmennene gjør strengere prioriteringer av hvilke saker det er hensiktsmessig å gå inn i, og at fylkesmannen må vurdere nøye hvorvidt det skal opprettes tilsynssak.

Tilsynssaker bør bare opprettes der det kan foreligge mulig alvorlig lovbrudd som har konsekvenser for barns situasjon og kvaliteten i barneverntjenesten, hvor det er en pågående svikt og skadepotensialet er stort. Fylkesmannens ressurser til å behandle og ferdigstille saken vil også være sentralt i vurderingen av hvorvidt tilsynssak skal opprettes. Det er ikke formålstjenlig at det bygger seg opp restanser av ubehandlede saker slik at fylkesmannen har et stort etterslep av tilsynssaker som må behandles når koronakrisen er over.

Tilsynssaker som er igangsatt og som er i avsluttende fase av saksbehandlingen, bør i utgangspunktet avsluttes som normalt.

De henvendelser eller forhold/hendelser som fylkesmannen etter en helhetsvurdering kommer til ikke skal behandles som en tilsynssak, skal derfor avsluttes og ikke utsettes eller skyves på. Sakene avsluttes med en begrunnelse om at det på grunn av krisesituasjonen ikke anses som formålstjenlig å opprette tilsynssak siden opplysningene i saken ikke tilsier at det foreligger et alvorlig lovbrudd.

Barn eller foreldre som klager på tjenesten bør heller ikke henvises til lokal avklaring, jf. Veileder i behandling av tilsynssaker etter barnevernloven, pkt.  5.4 Saken blir oversendt til virksomheten for oppfølging.

Vær oppmerksom på at en ekstraordinær situasjon, som en pandemi, ikke fristiller tilsynsmyndigheten fra lovmessige forpliktelser. Fylkesmannen må følge forvaltningsloven og forvaltningsrettslige prinsipper. Dersom det er aktuelt å konkludere med lovbrudd vil det underveis i prosessen bli nødvendig å følge de alminnelige kravene til saksbehandling, som er beskrevet i nevnte saksbehandlingsveileder.

Egeninitierte systemrevisjoner og andre tilsynsaktiviteter

Helsetilsynet mener at fylkesmennene ikke skal gjennomføre egeninitierte systemrevisjoner eller andre ressurskrevende tilsynsaktiviteter nå.

Landsomfattende tilsyn 2020 - 2021

Det vises til møte 7. mai 2020. Situasjonen i barneverntjenesten er nå slik at Fylkesmannen kan gjennomføre landsomfattende tilsyn med undersøkelser i barnevernet.

[1]  Endret etter møtet med tilsynslederne 7. mai 2020.