Hopp til hovedinnhold

Erfaringer og eksempler fra satsingsperioden danner grunnlag for løsninger som skal bidra til bedre involveringspraksis og utvikling av tilsynsarbeidet på kort og lang sikt. Sintef Teknologi og samfunn, avdeling Helse har fått i oppdrag av Helsetilsynet å gjøre et to årig følgeevalueringsprosjekt knyttet til satsingen fra og med juni 2016.

Dette er noen eksempler på hva som skjer hos fylkesmennene og i Helsetilsynet i satsingsperioden:

  • Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Hordaland og Sør-Trøndelag (Trøndelag fra 2018) har med bruker- og pårørenderepresentanter i tilsynsteam i gjennomføringen av tilsyn i kommuner.
  • Fylkesmannen i Telemark, Rogaland og Nordland innhenter informasjon og erfaringer fra ungdommer i alderen 16-25 år i forbindelse med gjennomføring av tilsyn med sosiale tjenester i NAV.
  • Sju av fylkesmennene har samarbeidet med Forandringsfabrikken for å få forslag og innspill til bedre tilsyn i barneverntjenesten.
  • Statens helsetilsyn etablerte et brukerråd i 2018.
  • Fylkesmennene gjennomfører samtaler med brukere i gjennomføringen av landsomfattende tilsyn 2016 med kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemning.
  • Brukerrepresentanter bidrar i planlegging av landsomfattende tilsyn 2017-2018 med tjenester til personer med samtidig rusproblemer og psykisk lidelse. Også i dette tilsynet skal fylkesmennene innhente informasjon fra brukere av tjenestene i gjennomføringen av tilsyn.