Helsetilsynet

Sivilombudsmannen - torturforebygging
Enheten ble opprettet som følge av at Norge ratifiserte tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon (OPCAT) i 2013. Ombudsmannen har et særskilt ansvar for å undersøke om menneskerettighetene til frihetsberøvede mennesker ivaretas og forebygge tortur og umenneskelig behandling. Arbeidet gir også offentligheten bedre innsyn i forholdene på steder hvor mennesker er fratatt friheten. Besøksrapportene publiseres på nettsiden.