Hopp til hovedinnhold

Dette landsomfattende tilsynet er med tjenester til eldre er en del av Statens helsetilsyns satsing på tilsyn med tjenester til eldre (eldretilsynssatsing 2009-2012). Bakgrunnen for tilsynet finnes i Tema for tilsyn 2010.

Satsingen på tilsyn med tjenester til eldre er inndelt i ulike faser. I 2010 var det de kommunale sosial- og helsetjenester til eldre som var i fokus. Det ble lagt til rette for bruk av ulike tilsynsmetoder og ulike temaer. Tilsynsmetodene som ble brukt var systemrevisjon, tilsyn med fastleger, sjølmeldingstilsyn, stikkprøvetilsyn og uanmeldt tilsyn. Mer om metodene finnes under Om tilsyn.

Rapportene etter gjennomførte tilsyn legges ut på denne siden, sortert etter tilsynsmetode og deretter etter tilsynstema og fylke. Ett tilsyn kan ha flere tilsynstemaer, og rapporten vil da opptre under flere overskrifter. Rapportene kan også søkes fram etter fylke, år og temaer på siden Tilsynsrapporter.

De mer enn ti veilederne som Statens helsetilsyn har utgitt for satsingen finnes under utgivelser i Internserien.  Utgivelsene er 3/2009 og 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12 og 16/2010.

Krevende oppgaver med svak styring. Samlerapport fra landsomfattende tilsyn i 2010 med kommunenes sosial- og helsetjenester til eldre. (pdf)
Rapport fra Helsetilsynet 5/2011

Se også ”Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra…” En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre. Inneholder undersøkelsen fra konsulentfirmaet Agenda Kaupang AS  Rapport fra Helsetilsynet 6/2013.

Tilsyn med fastleger

Systemrevisjoner i kommuner

Sjølmeldingstilsyn med legemiddelhåndtering i kommunen

Stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandling ved avlastning til eldre

Uanmeldte tilsyn

Andre tilsyn 

Tilsyn med fastleger

Tilsyn med fastlegers legemiddelbehandling av eldre som mottar helse- og omsorgstjenester

Tilsyn med fastlegers utredning av demens og oppfølging av pasienter med demens  

Systemrevisjoner i kommunene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes hjemmesykepleietjenester til eldre som har vedtak om hjelp til legemiddelhåndtering

Tilsyn med kommunenes tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem eller i hjemmetjenesten

Tilsyn med kommunenes rehabiliteringstilbud i sykehjem 

Se også tilsvarende tilsyn i 2011 

Sjølmeldingstilsyn med legemiddelhåndtering i kommunene

Stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandling ved avlastning til eldre

Se også tilsvarende tilsyn for 2011

Uanmeldte tilsyn

Se også tilsvarende tilsyn i 2011

Troms: Tromsø omsorgstjenesten Jadeveien låste dører 18.1.2011, Sør-Tromsøya sykehjem låste dører 20.1.2011

Andre tilsyn

Nordland: Brønnøy 13.7.2010, Rødøy kommune Rødøya omsorgssenter legemiddelbehandling 15.3.2011