Spredningen av koronaviruset (Covid-19) og følgene av tiltakene som iverksettes av myndighetene for å håndtere den ekstraordinære situasjonen, medfører betydelige utfordringer for utfordringer for Nav, både for de statlige ytelsene og for de sosiale tjenestene. I denne situasjonen må tilsynsaktivitetene begrenses og tilpasses slik at Nav-kontorene kan prioritere ressursene til å håndtere situasjonen og yte tjenester til befolkningen. Flere embeter har etterspurt overordnede retningslinjer fra Helsetilsynet om hvilke tilsynsaktiviteter som skal gjennomføres og prioriteres i denne situasjonen.

Denne retningslinjen gir veiledning for prioritering i den pågående situasjonen og gjelder inntil Helsetilsynet beslutter at den ikke lenger er gjeldende.

Saker som gjelder liv og helse skal alltid prioriteres først. Alvorligheten i brukerens situasjon må vurderes og vil kunne overstyre prioriteringsrekkefølgen nedenfor. Statens helsetilsyn anbefaler også at fylkesmennene prioriterer nødvendig oppfølging av virksomheter som har brutt sosialtjenesteloven.

For øvrig bør klage- og tilsynsaktiviteter på sosialtjenesteområdet gjennomføres etter følgende prioritering:

 1. Behandle klagesaker etter sosialtjenesteloven kap. 4 i følgende rekkefølge:
  1. Klager på saker av akutt karakter (f.eks. nødhjelp eller midlertidig botilbud)
  2. Klager på økonomisk stønad
  3. Øvrige klager
 2. Følge med på situasjonen ved Nav-kontoret (områdeovervåking), med særlig fokus på:
  1. Tilgjengelighet
  2. Barneperspektivet
  3. Saksbehandlingstid
  4. Andre risikoområder fylkesmannen blir kjent med
 3. Behandle tilsynssaker
 4. Egeninitierte systemrevisjoner og andre tilsynsaktiviteter
 5. Gjennomføre landsomfattende undersøkelse med tilgjengelighet til sosiale tjenester

Behandling av klagesaker

Det er mange som er permittert eller står i fare for å miste inntektsgrunnlaget sitt nå, og det er grunn til å anta at antall søknader om økonomisk stønad vil øke i tiden fremover. Fylkesmannen må prioritere behandling av klagesaker etter sosialtjenesteloven først slik at de som klager får avklart sine rettigheter og eventuelt får de tjenester de har krav på.

Som følge av et stort press på Nav-kontorene har Avdir i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag gitt ut en veileder for behandling av saker om økonomisk stønad under pandemien.

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/for-kommunen/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon- til-kommunene/koronavirus--veileder-for-behandling-av-saker-om-okonomisk-stonad-under-pandemien

Følge med på situasjonen ved Nav-kontoret - områdeovervåking

Tiltakene som er iverksatt for å begrense spredning av koronaviruset medfører økt arbeidsledighet og at mange står i fare for å miste inntektsgrunnlaget sitt. Stenging av skoler og barnehager vil kunne medføre ytterligere belastninger på allerede utsatte barn og unge. Samtidig vil risikoen for svikt ved Nav-kontoret øke fordi de kan oppleve et stort antall nye søknader om tjenester etter sosialtjenesteloven, og de kan komme i en situasjon der det ikke er mulig å løse alle oppgaver på grunn av manglende arbeidskapasitet som følge av karantenebestemmelser eller sykdom.

Derfor er det viktig at fylkesmannen følger nøye med på situasjonen i Nav-kontorene, og om de har nødvendig beredskap til å behandle søknader og ivareta de mest utsatte brukerne. Det er også viktig at Nav har fokus på om brukerne har barn og ivaretar barneperspektivet. En mulig måte å gjøre dette på er å ha jevnlig møter med Nav-leder eller sende ut et enkelt rapporteringsskjema hvor Nav- kontoret skal gi tilbakemelding på status. Dersom situasjonen tilser det, må fylkesmannen vurdere om det er grunnlag for eventuelle tilsynsaktiviteter, men dette må gjøres på en slik måte at det ikke representerer en uhensiktsmessig merbelastning for kommunene i en allerede presset beredskapssituasjon.

Tilsynssaker

Det opprettes generelt sett få tilsynssaker på sosialtjenesteområdet, og den ekstraordinære situasjonen tilsier at det ikke er tidspunktet for å øke antall tilsynssaker nå. Fylkesmannen må vurdere nøye hvorvidt det skal opprettes tilsynssak.

Tilsynssaker bør bare opprettes der det kan foreligge alvorlige lovbrudd som har stor betydning for brukerne, hvor det er en pågående svikt og skadepotensialet er stort. For eksempel at brukere ikke får tilgang til tjenestene fordi de ikke får levert søknad om økonomisk stønad eller det er lang saksbehandlingstid på søknad om nødhjelp/midlertidig botilbud.

Tilsynssaker som er igangsatt og som er i avsluttende fase av saksbehandlingen, bør i utgangspunktet avsluttes som normalt.

De henvendelser eller forhold/hendelser som fylkesmannen etter en helhetsvurdering kommer til ikke skal behandles som en tilsynssak, skal derfor avsluttes og ikke utsettes eller skyves på. Sakene avsluttes med en begrunnelse om at det på grunn av krisesituasjonen ikke anses som formålstjenlig å opprette tilsynssak siden opplysningene i saken ikke tilsier at det foreligger et alvorlig lovbrudd.

Brukerne bør heller ikke henvises til lokal avklaring, jf. Veileder i behandling av tilsynssaker etter sosialtjenesteloven, pkt. 4.3 Oversendelse av sak til kommunen for oppfølging.

Vær oppmerksom på at en ekstraordinær situasjon, som en pandemi, ikke fristiller tilsynsmyndigheten fra lovmessige forpliktelser. Fylkesmannen må følge forvaltningsloven og forvaltningsrettslige prinsipper. Dersom det er aktuelt å konkludere med lovbrudd vil det underveis i prosessen bli nødvendig å følge de alminnelige kravene til saksbehandling, som er beskrevet i nevnte saksbehandlingsveileder.

Egeninitierte systemrevisjoner og andre tilsynsaktiviteter

Helsetilsynet mener at fylkesmennene ikke skal gjennomføre egeninitierte systemrevisjoner eller andre ressurskrevende tilsynsaktiviteter nå.

Landsomfattende undersøkelse 2020 - 2021

Nav er under et stort press, og mottar rekordmange søknader om dagpenger og andre ytelser som følge av koronakrisen. Den landsomfattende undersøkelsen med tilgjengeligheten til sosiale tjenester i Nav bør derfor skyves på til situasjonen er endret, og tidligst høsten 2020. Helsetilsynet vil være i dialog med fylkesmennene om når det er riktig å starte undersøkelsene.

Nåværende situasjon vil ikke gi et riktig bilde av tilgjengeligheten, og Nav bør gis anledning til å prioritere ressursene til tjenesteyting og ikke tilsyn.