Helsetilsynet

Kunnskap og oversikt

Områdeovervåking er tilsyn med et overordnet perspektiv, og består i å innhente, systematisere og tolke kunnskap om sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenester i et tilsynsperspektiv. Slik kunnskap gir grunnlag for å vurdere behovsdekning og kvalitet.

Kunnskapskilder

En viktig kunnskapskilde er tilsynsmyndighetenes egen virksomhet. Erfaringer fra tilsyn blir systematisert, oppsummert og analysert. Det gjelder både erfaringer fra tilsynssaker og fra planlagte tilsyn med virksomheter. I tillegg baseres områdeovervåkingen på statistikk og forskning, eller tilsynsmyndighetene henter inn kunnskap i form av kartlegginger o.a.

Kartlegginger er systematiske undersøkelser der Helsetilsynet med ulike metodiske tilnærminger samler inn informasjon om tjenestene og/eller om befolkningsgrupper, og analyserer og vurderer resultatene i et tilsynsperspektiv.

Områdeovervåking og andre former for tilsyn

Rekkefølge og sammenheng mellom områdeovervåking og andre tilsynsformer kan variere. Kunnskap fra områdeovervåking brukes som grunnlag for å prioritere og innrette tilsynsvirksomheten. Rapporter og utredninger blir publisert og formidlet som tilbakemelding og rådgivning til dem tilsynet retter seg mot (tjenestene) og til sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenester.

Formidling av resultater

Resultater blir publisert på ulike måter: Statens helsetilsyns årlige tilsynsmelding, rapporter fra enkeltundersøkelser, kartlegginger og utredninger utkommer med ujevne mellomrom.

Lenkeliste