Hopp til hovedinnhold

Stedlige tilsyn med virksomhet i spesialisthelsetjenesten etter varsel til Statens helsetilsyn er behandlet under Varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten.

Bruk av tvang og makt overfor mennesker med psykisk utviklingshemming er underlagt et eget kontrollregime, som er nedfelt i helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9. (tidligere sosialtjenesteloven kap. 4A).

Statsforvalteren skal, i tillegg til å føre tilsyn med kommunens virksomhet, også gjennomføre stedlig tilsyn. Det skal skje når det er fattet vedtak om bruk av tvang og makt overfor en enkeltperson, enten som planlagt skadeavvergende tiltak i gjentatte nødssituasjoner, eller som tiltak for å dekke tjenestemottakerens grunnleggende behov, jf. helse- og omsorgstjenesteloven.

Formålet med stedlig tilsyn er å bidra til å sikre at tvang og makt utføres i samsvar med krav loven stiller til tjenesteyting overfor personer med psykisk utviklingshemning. Prosedyre for gjennomføring av og rapportering fra stedlig tilsyn ble tatt i bruk fra 1. juli 2010. 

Veileder for tilsyn med bruk av tvang overfor personer med utviklingshemming

Internserien 6/2019
PDF

Nødvendig tvang? – Ein gjennomgang av fylkesmennenes data om bruk av tvang og makt overfor mennesker med psykisk utviklingshemming for perioden 2000–2007

Rapport fra Helsetilsynet 7/2008

Bilde av forsiden