Helsetilsynet

Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsynet med kommunens virksomhet i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosiale tjenester i Nav). Statens helsetilsyns ansvar er hjemlet i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (kortnavn: sosialtjenesteloven) § 10.

Fylkesmannen har rett og plikt til å føre tilsyn med at kommunen oppfyller sine plikter etter sosialtjenesteloven kapittel 4 – opplysning, råd og veiledning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud, individuell plan, kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad og § 16 – beredskapsplan. Fylkesmannens tilsynsansvar er hjemlet i sosialtjenesteloven  § 9.

I 2010 gjennomførte fylkesmennene landsomfattende tilsyn med økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven.

I 2012 gjennomførte fykesmennene landsomfattende tilsyn med kommunenes behandling av søknader om økonomisk stønad fra personer med forsørgeransvar for barn.

I 2013 og 2014 gjennomførte fykesmennene landsomfattende tilsyn med kommunenes arbeid med Kvalifiseringsprogrammet (KVP).

I 2015 og 2016 er kommunens plikt til å tilby og yte sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år tema for landsomfattende tilsyn.