Helsetilsynet

2016 2015 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Se også

2016

Helse Midt-Norge regionalt tilsyn

2015

Samhandling om utskriving av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen 2015

2014

Landsomfattende tilsyn – Psykisk helsevern til barn og unge 2013-14

Helse Nord regionalt tilsyn

2012

Håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter med tykk- og endetarmskreft

Andre tilsyn Helse Midt-Norge 2012

2011

Tilsyn med behandling av eldre pasienter med hjerneslag

Tilsyn med behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd

2010

Regionale tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2010 Oversiktsside med alle oppsummeringsrapportene og tilsynsrapporter.

Oppsummering av regionale tilsyn 2010. Regionalt gjennomførte tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2010. Brev fra Statens helsetilsyn til Helse- og omsorgsdepartementet 23.6.2011.

Regionalt tilsyn med avtalespesialister i psykisk helsevern Helse Sør-Øst

Regionalt tilsyn med hoftekirurgi Helse Sør-Øst

Mottak og behandling av pasienter med mistanke om akutt hjerneslag Helse Nord

Diagnostisering og utredning av brystkreft Helse Vest RHF

Tilsyn med små fødeavdelinger Helse Midt-Norge 2010

Spesialisthelsetjenester til barn og unge med psykiske problem i Midt-Norge

Tilsyn med kommunikasjon i helseforetak Helse Midt-Norge 2010

2009 

Landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenester ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) 2008 og 2009

Oppfølgingstilsyn i Midt-Norge - tilsyn med forsvarlighet og kvalitet i akuttmottak i somatiske sykehus 2009

Tilsyn med fødeinstitusjoner i Midt-Norge 2009

Tilsynet er et oppfølgingstilsyn av tilsyn med fødeinstitusjoner i 2004.

2008

Tilsyn med helseforetak som behandler pasienter med gynekologiske kreftsykdommer 2008

Tilsyn med barn i sykehus

2007

Oppsummering etter landsomfattende tilsyn i 2007 med forsvarlighet og kvalitet i akuttmottak i somatiske sykehus

Helsetilsynet i fylkene i region Midt-Norge tilsyn med Helseforetakenes internkontrollsystem med fokus på håndtering av uønskede hendelser.

Regionalt tilsyn med rehabiliteringstjenester

2006

Oppsummering etter landsomfattende tilsyn i 2006 med tverrfaglige spesialiserte tjenester til rusmiddelmisbrukere

Oppsummering etter landsomfattende tilsyn i 2006 med med habiliteringstjenester til barn

Helsetilsynet i fylkene i region Midt-Norge gjennomførte i 2006 tilsyn med helsetjenester til barn og unge med psykiske problemer

Felles tilsyn med bruk av tvang i psykiatrien i Helseregion Sør 2005 - 2006

2005

Oppsummering etter landsomfattende tilsyn 2005 med kommunikasjon i helseforetak som behandler pasienter med gastrokirurgiske sykdommer avdelinger

Helsetilsynet i fylkene i region Midt-Norge Tilsyn med hvordan pasienter sikres rett til vurdering, nødvendig helsehjelp og fritt sykehusvalg ved ortopedisk poliklinisk virksomhet

Dette var ikke landsomfattende tilsyn.

Helsetilsynet i fylkene i region Midt-Norge gjennomførte i 2005 tilsyn med private sykehus

2004

Samlerapporter til RHF´ene etter landsomfattende tilsyn med fødeinstitusjoner


2003

Hvert av de regionale helseforetak har mottatt samlerapporter fra Helsetilsynet i fylkene etter tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer og med ivaretakelsen av sentrale pasientrettigheter ved somatiske poliklinikker:

Se også