Hopp til hovedinnhold

Sammendrag

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder gjennomførte en systemrevisjon i Kvinesdal kommune og 12. oktober 2016.

Tilsynet er et landsomfattende tilsyn som blir gjennomført i samtlige fylker 2016. Systemrevisjonen omfatter undersøkelser av om Kvinesdal kommune gjennom systematisk styring og kontroll sikrer at mennesker med utviklingshemming over 18 år får forsvarlige helse og omsorgstjenester hjemme i egen leid eller eid bolig:

Fylkesmannen  skal undersøke og konkludere om kommunen legger til rette for at mennesker med utviklingshemming  får personlig assistanse i form av

 • tilsyn og bistand til å ivareta egenomsorg
 • bistand til aktivisering
 • opplæring i dagliglivets gjøremål og personlig stell og egenomsorg

Fylkesmannen skal videre undersøke og konkludere om kommunen legger til rette for at mennesker med utviklingshemming får

 • helsetjenester  i hjemmet
 • tilgang til medisinsk undersøkelse, utredning og behandling

Det inngår videre ved undersøkelser av temaene om kommunen legger til rette for at brukerne får medvirke og om kommunen legger til rette for samhandling internt og samarbeid med fastlege og spesialisthelsetjenesten.

Det ble ikke funnet avvik eller grunnlag for merknader under tilsynet

Dato: 21.12.2016

Lasse S. Andersen
revisjonsleder

Ingrid Mydland
revisor

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Kvinesdal kommune i perioden  10.08 - 12.12.2016. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet  i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med helse- og omsorgstjenesten etter lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2, jf. helse- og omsorgstjenesteloven  § 12-3.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Kvinesdal kommune har om lag 5.800 innbygger, der 46% bør i tettbygde strøk. Administrasjonssenteret  er Liknes.

Rådmannen leder kommunens administrasjon, og har en stab med tre kommunalsjefer. Videre er det 17 ulike enheter. Enhet for boligbaserte tjenester gir tjenester til utviklingshemmede,  og denne enheten har gjennomgått en omorganisering med skifte av ledere de senere år. Det var tidligere seks avdelinger som representerte hvert sitt tjenestested (dvs. hvert sitt samlokaliserte botilbud). Disse er nå er slått sammen til to avdelinger, og ledes av hver sin avdelingsleder. I tillegg er det ansatte en fagleder som skal ivareta fagutvikling. Fagleder er fritatt for de administrative personaloppgaver.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 10.08.2016. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt  11.10.2016.

Intervjuer
10 personer ble intervjuet.
Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Det ble gjennomført befaring ved Bjørkelunden bofelleskap. Sluttmøte ble  avholdt  12.10.2016.

4. Hva tilsynet omfattet

Systemrevisjonen omfatter undersøkelse  av om kommunen gjennom systematisk styring og ledelse sikrer at mennesker over 18 år med utviklingshemming,  og som bor i egen eid eller leid bolig, får forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Fylkesmannen skal undersøke og konkludere om kommunen legger til rette for at mennesker med utviklingshemming  får personlig assistanse i form av

 • tilsyn og bistand til å ivareta egenomsorg
 • bistand til aktivisering
 • opplæring i dagliglivets gjøremål og personlig stell og egenomsorg

Fylkesmannen skal videre undersøke og konkludere om kommunen legger til rette for at mennesker med utviklingshemming får

 • helsetjenester  i hjemmet
 • tilgang til medisinsk undersøkelse og utredning og behandling

Det inngår videre ved undersøkelser av temaene om kommunen legger til rette for at brukerne får medvirke og om kommunen legger til rette for samhandling internt og samarbeid med fastlege og spesialisthelsetjenesten.

5. Funn

Det ble ikke avdekket avvik under tilsynet.

Tilsynet har for øvrig merket seg at kommunen har fungerende avvikssystem, og man har satset mye på brukermedvirkning  og utvikling av tjenestetilbudet til utviklingshemmede.

6. Regelverk

 • Følgende lover og forskrifter blir lagt til grunn ved tilsynet:
 • Lov 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m.
 • Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
 • Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter
 • Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v.
 • Forskrift av 3. april 2008 om legemiddelhåndtering  for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp
 • Forskrift av 27. juni 2003 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
 • Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
 • Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
 • Forskrift av 1. juli 2015 om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Oversendelsesbrev
 • Kartlegging  legemiddelhåndtering
 • Organisasjonskart  og oversikt over ledelsesstruktur
 • Årsrapport 2015
 • Plan for habilitering og rehabilitering
 • Stillingsbeskrivelser: Avdelingsleder,  fagleder, avdelingsleder, fagarbeider, miljøterapeut, assistent/pleiemedarbeider,  autorisert sykepleier, vernepleier, mv.
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse for boligbaserte tjenester
 • Oversikt over brukere (IPLOS)
 • Oversikt over ansatte i ulike avdelinger

Dokumentasjon  som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:

 • Journaler, dagsplaner, vedtak mv for 20 brukere
 • Avvikssystem

Korrespondanse mellom virksomheten  og Fylkesmannen:

 • Melding om tilsyn datert 30.08.2016
 • E-post 5.9.2016 om brukerintervjuer
 • Brev x 4 til brukere om besøk hjemme og intervjuer 6.10.2016
 • Innkommet dokumentasjon fra kommunen 23.9.2016
 • Program for tilsyn 23.9.2016
 • Revidert program for tilsyn 23.9.2016

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene  deltok:
Lasse S. Andersen
Ingrid Mydland
Mia Wiik

 


Alle tilsynsrapportene fra det landsomfattende tilsynet

Tilsynsrapporter fra hvert enkelt tilsyn

Søk