Hopp til hovedinnhold

Sammendrag

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

Forsvarlig omsorg og behandling herunder

 • daglig omsorg og behandling
 • oppfølging av skole – og opplæringstilbud
 • tilrettelegging og oppfølging av fritidsaktiviteter
 • beboeres medvirkning

Det ble ikke gitt avvik under tilsynet

Det ble gitt 1 merknad ved tilsynet

 

Dato: 15.12.2016

Siri Løvbukten
revisjonsleder  

Gro Lislegard-Bækken
revisor

 

Torhild Tallaksen
revisor

 

 

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Tiltak for ungdom-Agder (TUA) i perioden 26.10.16 - 22.12.16. Revisjonen inngår som en del av Fylkesmannens planlagte tilsynsvirksomhet i inneværende år.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med institusjoner med hjemmel i barnevernloven §§ 2-3b tredje ledd og 5-7.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:

 • hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
 • tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
 • tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre undersøkelser.

Rapporten omhandler eventuelle avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

 • Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift
 • Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Tiltak for ungdom-Agder (TUA)er et privat barneverntiltak. I 2014 ble TUA kjøpt opp av det svenske selskapet Humana AB. Selskapets navn i Norge er Human Care. TUA har pr. i dag de fleste av sine avdelinger i Agder med 25 godkjente institusjons plasser fordelt på 10 avdelinger i Aust- og Vest-Agder. En av avdelingene brukes i dag til plassering etter annet lovverk. TUA har i tillegg et omsorgssenter for jenter, med 9 godkjente plasser i Vest-Agder. TUA har avdelinger i region Vest og region Øst. TUA har hybler tilknyttet 3 av avdelingene. Tiltaket har oppfølging i hybel med ettervern.

De ansatte i tiltaket jobber primært med ungdom i enetiltak i alderen 13-23. Den enkelte enhet kan ta imot fra 1-4 ungdommer. Tiltaket er godkjent for plassering etter lovhjemlene i barnevernloven §§ 4-4,6ledd, 4-12, 4-24, 4-25 og 4-26. To avdelinger er i tillegg godkjent for akuttplassering etter bvl. § 4-6.

3. Gjennomføring

Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:

Revisjonsvarsel ble utsendt 26.10.2016. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Åpningsmøte ble avholdt 14.12.2016.

Intervjuer
4 ungdommer ble intervjuet 12.12.2016
7 personer ble intervjuet.
Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble avholdt 14.12.2016.

4. Hva tilsynet omfattet

Tema for tilsynet var forsvarlig omsorg og behandling, herunder den daglige omsorgen og behandlingen, oppfølging i skole og opplæringstilbud, oppfølging av fritidsaktiviteter og ungdommenes medvirkning.

Tilsynet gjennomgikk etterspurt dokumentasjon fra institusjonen i henhold til tema. Det ble forkant av systemrevisjonen, foretatt intervjuer av ungdommer som var bosatt på ulike avdelinger i tiltaket. Det ble intervjuet ansatte i forhold til temaet.

5. Funn

Tilsynet fant ikke avvik fra lov og forskrift i forhold til det oppsatte temaet.

Merknad

Tiltak for ungdom-Agder anbefales å gjennomgå institusjonsplan/rutiner, slik at de er i overensstemmelse med dagens praksis.

6. Regelverk

Lov om barneverntjenester
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
Forskrift om tilsyn i barnevernsinstitusjoner
Forskrift til krav om kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner
Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjon

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

 • Organisasjonskart
 • Institusjonsplan
 • Oversikt over ansatte
 • Skriftlige rutiner knyttet til tilsynsteamet
 • Referat fra husmøter
 • Opplæringsplan
 • Veiledningsrutiner
 • Risiko og styringsdokumenter
 • Avvikssystemet

Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen:

 • Varsel om tilsyn datert 26.10.2016
 • Plan for dagen datert 25.11.2916
 • Diverse e-poster datert 29.11, 5.12 og 7.12.2016

8. Deltakere ved tilsynet

I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over hvilke personer som ble intervjuet.

Ikke publisert her

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Revisorer:
Gro Lislegard-Bækken
Torhild Tallaksen

Revisjonsleder: Siri Løvbukten